§ 15. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  15.
Prezydia powiatowych rad narodowych sprawują w ramach ogólnie obowiązujących przepisów bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami powiatowymi, a w szczególności:
1)
ustalają zadania planowe dla przedsiębiorstw w ramach obowiązujących wskaźników,
2)
podejmują uchwały i wydają zarządzenia w sprawie utworzenia, łączenia i likwidacji przedsiębiorstw,
3)
powołują i odwołują dyrektorów przedsiębiorstw i ich zastępców,
4)
ustalają plan sieci placówek handlowych,
5)
kontrolują organizację i funkcjonowanie placówek handlowych, zwłaszcza pod kątem zapewnienia zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności,
6)
przydzielają przedsiębiorstwom środki z budżetu terenowego zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
7)
powołują z udziałem zjednoczenia komisje rewizyjne do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw,
8)
wydają zarządzenia porewizyjne,
9)
zatwierdzają sprawozdania finansowe i podział zysku.