§ 13. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  13.
1.
Koszty utrzymania zjednoczenia pokrywane są z wpłat przedsiębiorstw i obciążają koszty własne tych przedsiębiorstw.
2.
Zasady dokonywania przez przedsiębiorstwa wpłat oraz sporządzania preliminarza wpływów i wydatków zjednoczenia ustali Minister Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
3.
Preliminarze dochodów i wydatków zjednoczenia zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej.