§ 12. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  12.
1.
W zjednoczeniu działa kolegium jako organ opiniodawczo-doradczy.
2.
W skład kolegium wchodzą dyrektor zjednoczenia jako przewodniczący oraz zastępcy dyrektora zjednoczenia i dyrektorzy przedsiębiorstw objętych działalnością zjednoczenia.
3.
Do zakresu działania kolegium należy rozpatrywanie i opiniowanie podstawowych problemów ekonomicznych i organizacyjnych zjednoczenia i przedsiębiorstw.
4.
Szczegółowy zakres działania kolegium, jego organizację i tryb pracy ustala regulamin uchwalony przez kolegium na podstawie ramowego regulaminu wydanego przez Ministra Handlu Wewnętrznego.