§ 1. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  1.
1.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do tworzenia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego handlu terenowego, obejmujących państwowe przedsiębiorstwa handlu detalicznego, przemysłu gastronomicznego, przemysłu piekarniczego, handlu targowiskowego itp., objętych planem terenowym handlu - zwanych dalej "zjednoczeniami".
2.
Ilekroć w uchwale użyto określenia:
1)
przedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1,
2)
przedsiębiorstwo powiatowe - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa powiązane z jednostkowym budżetem powiatowej (miejskiej) rady narodowej,
3)
prezydium wojewódzkiej rady narodowej - należy przez to rozumieć również prezydium rady narodowej miasta, wyłączonego z województwa,
4)
prezydiów powiatowej rady narodowej - należy przez to rozumieć również prezydium rady narodowej miasta stanowiącego powiat.