Zgłaszanie w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych.

Monitor Polski

M.P.1963.42.207

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 7 maja 1963 r.
w sprawie zgłaszania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych. *

Na podstawie art. 30 ust. 3 i art. 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156) oraz § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:

(pominięty)

Wynalazki.

Wzory użytkowe i wzory zdobnicze.

Przepisy ogólne.

§  14.
1.
Wzór użytkowy, zgłaszany w Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania rejestracji lub w celu zarejestrowania, powinien odpowiadać przepisom Prawa wynalazczego.
2.
Wzór zdobniczy, zgłaszany w Urzędzie Patentowym w celu zarejestrowania, powinien odpowiadać przepisom Prawa wynalazczego oraz przepisom rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45).
§  15.
Każdy wzór użytkowy lub wzór zdobniczy należy zgłosić w Urzędzie Patentowym oddzielnie; można jednak objąć jednym zgłoszeniem odmiany nie odbiegające od istotnych znamion zgłaszanego wzoru użytkowego. Jednym zgłoszeniem można objąć najwyżej dziesięć wzorów zdobniczych, ale tylko dotyczących tego samego rodzaju przedmiotów.
§  16.
Zgłoszenia wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego w Urzędzie Patentowym dokonuje się przez wniesienie do tego Urzędu pisemnego podania wraz z załącznikami, określonymi w niniejszym zarządzeniu.
§  17.
1.
Wzór użytkowy lub wzór zdobniczy można zgłosić w Urzędzie Patentowym osobiście lub przez pełnomocnika. Zgłoszenie wzoru może być dokonane bezpośrednio lub przez pocztę.
2.
Gdy dokonujący zgłoszenia wzoru nie jest jego twórcą, powinien wskazać w podaniu twórcę tego wzoru (imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania) oraz podstawę swego uprawnienia do ubiegania się o uzyskanie rejestracji wzoru.
3.
Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tajnego wzoru użytkowego może być dokonane tylko przy zapewnieniu tajności.
4.
Za zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego do rejestracji należy uiścić opłatę jednorazową, jeżeli zgłaszający nie jest zwolniony od tej opłaty. W razie zgłoszenia w jednym podaniu do rejestracji wzorów zdobniczych, odnoszących się do dwóch lub więcej klas towarowych, należy uiścić opłatę za zgłoszenie tylokrotnie, ile klas towarowych jest objętych zgłoszeniem.
§  18.
1.
Pracowniczy wzór użytkowy należy zgłosić w Urzędzie patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania rejestracji wówczas, gdy ten wzór użytkowy nie może być niezwłocznie przyjęty do zastosowania w gospodarce uspołecznionej.
2.
W razie przyjęcia do zastosowania w gospodarce uspołecznionej, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Urzędzie Patentowym wniosek o zarejestrowanie tego wzoru użytkowego. We wniosku tym należy wskazać datę zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania rejestracji, numer zgłoszenia oraz nazwę pierwotnego zgłaszającego.
3.
Wniosek o zarejestrowanie pracowniczego wzoru użytkowego, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Urzędzie Patentowym w terminie dwunastu miesięcy od daty zgłoszenia tego wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania rejestracji.
4.
W razie niezłożenia w Urzędzie Patentowym w terminie dwunastomiesięcznym wniosku o zarejestrowanie pracowniczego wzoru użytkowego, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie tego wzoru w celu zastrzeżenia pierwszeństwa do uzyskania rejestracji uważa się za wniosek o zarejestrowanie wzoru.

Podanie.

§  19.
1.
Zgłoszenie wzoru następuje przez złożenie sporządzonego zgodnie z przepisami §§ 20 i 21 podania, zawierającego wniosek o zarejestrowanie wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego albo wniosek o zastrzeżenie pierwszeństwa do uzyskania rejestracji wzoru użytkowego wraz z załącznikami określonymi w § 22. Zgłoszenie zagraniczne wzoru użytkowego może zawierać również wniosek o wydanie twórcy (współtwórcom) wzoru świadectwa autorskiego o dokonaniu tego wzoru.
2.
Gdy zgłaszający chce korzystać z pierwszeństwa, wynikającego ze zgłoszenia za granicą wzoru do rejestracji lub wynalazku do opatentowania, albo z pierwszeństwa, wynikającego z wystawienia wzoru na wystawie (targach) w Polsce lub za granicą, wówczas podanie powinno zawierać wniosek o przyznanie tego pierwszeństwa. Wniosek ten można złożyć także później, w okresie dwóch miesięcy od daty dokonania zgłoszenia w Polsce.
3.
Podanie i jego załączniki powinny być sporządzone w języku polskim; załączniki, które można sporządzić również w innych językach, są określone w § 22 ust. 1 lit. c), d) oraz e).
§  20.
1.
Podanie, o którym mowa w § 19, można sporządzić pismem maszynowym lub atramentem, czytelnym pismem ręcznym.
2.
W podaniu należy wskazać:
a)
imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę (miejscowość, powiat, województwo, państwo) zgłaszającego; dane te powinny być sformułowane w sposób nie nasuwający trudności w ustaleniu, czy zgłaszającym jest osoba fizyczna lub prawna, oraz w odróżnieniu imion od nazwisk (imię należy podać przed nazwiskiem); o zmianie adresu należy niezwłocznie zawiadomić Urząd Patentowy;
b)
zawód zgłaszającego oraz nazwę i siedzibę zakładu pracy, w którym jest on zatrudniony;
c)
oznaczenie (tytuł) wzoru, zwięźle określające pod względem technicznym przedmiot zgłoszenia; oznaczenie to nie może zawierać nazw fantazyjnych (np. Wulkan, Zenit itp.), nazwiska twórcy wzoru i innych określeń, nie wyrażających bezpośrednio lub pośrednio w sposób zrozumiały znamion tej grupy przedmiotów, do której należy zgłaszany przedmiot;
d)
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika; zgłaszający, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, może działać tylko przez pełnomocnika, który powinien być upoważniony co najmniej do odbioru pism i dokumentów w sprawie zgłaszanego wzoru;
e)
jeżeli zgłaszającymi są dwie lub więcej osób (fizycznych lub prawnych), a pełnomocnika nie ustanowiono - tę spośród osób zgłaszających, do której mają być przesyłane przez Urząd Patentowy pisma i dokumenty w sprawie zgłaszanego wzoru;
f)
pierwotne zgłoszenie zagraniczne, które powinno być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, w szczególności przez podanie jego daty i nazwy państwa, w którym zostało ono dokonane, oraz innych danych, niezbędnych do rozpoznania tożsamości zgłoszenia, albo wystawę (targi) i nazwę państwa, w którym wzór wystawiono, oraz datę wystawienia - jeżeli postawiono wniosek o przyznanie pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia zagranicznego albo o przyznanie pierwszeństwa wynikającego z wystawienia wzoru na wystawie (targach);
g)
załączniki do podania.
3.
Jeżeli wzór zgłaszają w Urzędzie Patentowym dwie lub więcej osób, należy w podaniu zamieścić dane dotyczące każdej osoby.
4.
Podanie powinno być podpisane przez zgłaszającego (zgłaszających) lub przez jego pełnomocnika. Jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna, podanie (o ile nie jest podpisane przez pełnomocnika) powinno być zaopatrzone w podpisy osób uprawnionych do podpisywania pism w imieniu zgłaszającego.
§  21.
1.
W podaniu, wnoszonym do Urzędu Patentowego w sprawie pracowniczego wzoru użytkowego, należy w szczególności zamieścić:
a)
dokładną nazwę i adres zgłaszającego, nazwę i adres nadrzędnej jednostki organizacyjnej, której zgłaszający podlega lub jest podporządkowany, oraz nazwę właściwego ministerstwa lub organu równorzędnego albo innego organu nadrzędnego (państwowego, spółdzielczego, społecznego);
b)
oświadczenie stwierdzające, że zgłaszany wzór użytkowy ma cechy pracowniczego wzoru użytkowego; jeżeli zgłaszający składa wniosek o zarejestrowanie wzoru użytkowego, w oświadczeniu tym należy również wskazać, że wzór użytkowy został przyjęty do zastosowania;
c)
pełne imię i nazwisko twórcy wzoru użytkowego oraz zawód tego twórcy i funkcję, pełnioną przez niego w czasie dokonania wzoru użytkowego;
d)
dokładną nazwę i adres jednostki gospodarki uspołecznionej, w której twórca zgłosił wzór użytkowy, oraz datę zgłoszenia wzoru użytkowego w tej jednostce;
e)
numer ewidencyjny wzoru użytkowego w zgłaszającej jednostce gospodarki uspołecznionej.
2.
Jeżeli pracowniczego wzoru użytkowego dokonało wspólnie dwie lub więcej osób, należy w podaniu zamieścić dane dotyczące każdej osoby.

Załączniki do podania.

§  22.
1.
Do podania, składanego w Urzędzie Patentowym w sprawie wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego, należy załączyć:
a)
przy zgłaszaniu wzoru użytkowego - opis wzoru w dwóch egzemplarzach; jeżeli załączone do podania wzory albo ich rysunki lub modele są opatrzone jakiegokolwiek rodzaju oznaczeniami (napisami, obrazkami itp.), nie mającymi podlegać ochronie przez zarejestrowanie wzorów, należy zaznaczyć w krótkim opisie, że oznaczenia te nie stanowią znamion zgłaszanych wzorów;
b)
przy zgłaszaniu wzoru użytkowego - rysunki lub modele albo próbki wzoru w dwóch egzemplarzach; załączenie rysunków lub modeli jest zbędne tylko w wyjątkowym przypadku, gdy opis wzoru wystarcza całkowicie do zrozumienia tego wzoru; przy zgłaszaniu wzorów zdobniczych należy załączyć po dwa egzemplarze każdego wzoru lub dokładnego odtworzenia (np. rysunku, fotografii itp.) tego wzoru;
c)
jeżeli postawiono wniosek o przyznanie pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia dokonanego za granicą - kopię lub odpis pierwotnego zgłoszenia zagranicznego (opis, rysunki itp.), których zgodność z oryginałem stwierdził - z podaniem daty i nazwy państwa, w którym dokonano pierwotnego zgłoszenia - właściwy organ zagraniczny; zamiast kopii lub odpisu opisu i rysunków zgłoszenia zagranicznego można złożyć model, próbkę, egzemplarz wzoru lub dokładne jego odtworzenie (np. fotografię) wraz z zaświadczeniem właściwego organu zagranicznego, stwierdzającym zgodność zgłaszanego wzoru z wzorem zgłoszonym za granicą;
d)
jeżeli postawiono wniosek o przyznanie pierwszeństwa, wynikającego z wystawienia wzoru na wystawie (targach) w Polsce lub za granicą - dowód przyznania dla wystawy za granicą potrzebnego uprawnienia oraz zaświadczenie kierownictwa wystawy w Polsce lub za granicą, stwierdzające dokładnie osobę wystawcy, identyczność wystawionego przedmiotu, udokumentowaną za pomocą dokładnego opisu, rysunków itp. poświadczonych przez kierownictwo wystawy, oraz datę i miejsce wystawienia; jeżeli wystawienie nastąpiło za granicą, wówczas umieszczone na tym zaświadczeniu podpisy osób, uprawnionych do wydawania zaświadczeń w imieniu kierownictwa wystawy, powinny być uwierzytelnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie; ponadto zaświadczenie to powinno być zalegalizowane przez miejscowo właściwy urząd konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, chyba że w umowie międzynarodowej, której stroną jest Polska, wymaganie legalizacji jest zniesione;
e)
jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na imię zgłaszającego - dokument, sporządzony w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim, stwierdzający, że zgłaszający jest uprawniony zgłosić dany wzór w Polsce i korzystać równocześnie z pierwszeństwa; na dokumencie tym, o ile nie jest on dokumentem publicznym, podpis osoby, na którą opiewa dowód pierwszeństwa, oraz ewentualnie jej następcy prawnego powinien być sądownie lub notarialnie uwierzytelniony, jeżeli dokument jest sporządzony w Polsce; gdy dokument ten jest sporządzony za granicą, wówczas powinien on odpowiadać przepisom prawnym, obowiązującym w danym państwie, albo postanowieniom umów międzynarodowych; w razie wątpliwości Urząd Patentowy może żądać potwierdzenia przez miejscowo właściwy urząd konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zgodności dokumentu z prawem danego państwa;
f)
jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa; podpis zgłaszającego (zgłaszających) na dokumencie pełnomocnictwa powinien odpowiadać przepisom dotyczącym podpisu na podaniu (§ 20 ust. 4); uwierzytelnienie podpisu na dokumencie pełnomocnictwa nie jest wymagane.
2.
Dokumenty wymienione w ust. 1 lit. c), d) oraz e) mogą być złożone także później, w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy.
3.
W miarę możności należy załączyć informacje, dotyczące przydatności i efektywności wzoru użytkowego oraz możliwości jego zastosowania w kraju i za granicą.
4.
Obydwa egzemplarze opisu i rysunków wzoru powinny być podpisane przez zgłaszającego (zgłaszających) lub przez pełnomocnika. Podpisy na opisie i rysunkach powinny odpowiadać przepisom dotyczącym podpisu na podaniu (§ 20 ust. 4).
5.
Dokumenty, dotyczące pierwszeństwa wynikającego ze zgłoszenia zagranicznego lub z wystawienia wzoru na wystawie za granicą, mogą być sporządzone w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. Nie wymaga się złożenia tłumaczenia na język polski dowodów, sporządzonych w innych językach, o ile jest dołączony do nich uwierzytelniony przekład na jeden z wymienionych języków obcych.

Opis i rysunki oraz próbki i modele.

§  23.
Opis wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego, zgłaszanego w Urzędzie Patentowym, powinien czynić zadość następującym wymaganiom:
a)
opis powinien być napisany na maszynie; w wyjątkowym przypadku opis może być napisany ręcznie atramentem;
b)
opis powinien być sporządzony na białym, trwałym i nie przeświecającym papierze formatu A4 (210 mm x 297 mm);
c)
tekst opisu nie może być zamazany lub niewyraźnie poprawiony;
d)
w opisie nie należy podawać nazw fantazyjnych;
e)
opis nie może zawierać w tekście rysunków;
f)
w opisie należy ograniczyć się do tego, co jest konieczne do wyjaśnienia wzoru i uzasadnienia zastrzeżeń ochronnych;
g)
miary należy podać w opisie według prawnie obowiązujących w Polsce jednostek miar oraz ich oznaczeń.
§  24.
1.
Opis wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego, zgłaszanego w Urzędzie Patentowym, powinien składać się z nagłówka, właściwego opisu i zastrzeżenia ochronnego lub zastrzeżeń ochronnych.
2.
W nagłówku opisu należy podać pełne imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego (zgłaszających) oraz nazwę miejscowości i państwa, w którym zgłaszający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, jak również oznaczenie wzoru (§ 20 ust. 2 lit. c) i wyrazy "Prawo z rejestracji wzoru (użytkowego, zdobniczego) trwa od dnia". Jeżeli zgłaszający chce korzystać z pierwszeństwa, wynikającego ze zgłoszenia wzoru za granicą, należy w ostatnim wierszu nagłówka zamieścić wyraz "Pierwszeństwo" oraz wskazać datę zgłoszenia zagranicznego i w nawiasach nazwę państwa, w którym to zgłoszenie zostało dokonane. Jeżeli zgłaszający chce korzystać z pierwszeństwa wynikającego z dwóch lub więcej zgłoszeń zagranicznych, należy po dacie każdego zgłoszenia zamieścić wyrazy "dla zastrz." i wskazać numery zastrzeżeń objętych tym zgłoszeniem.
3.
W zastrzeżeniach ochronnych powinna być jasno i w sposób nie budzący wątpliwości sformułowana istota wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego, co do której zgłaszający chce uzyskać prawo wyłączności. Jeżeli zgłaszający powołuje się na pierwszeństwo wynikające z dwóch lub więcej pierwotnych zgłoszeń zagranicznych, zastrzeżenia ochronne powinny być tak zredagowane, aby każdemu z zastrzeżeń zgłoszonych w Polsce odpowiadało tylko jedno zgłoszenie pierwotne. Nie można zastrzegać zalet wzoru jako jego cech znamiennych, ani wskazywać, jakich cech wzór nie ma. W zastrzeżeniach ochronnych nie można podawać nazw fantazyjnych.
4.
Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru, należy u dołu pierwszej stronicy opisu tego wzoru zamieścić wyrazy "Właściciel wzoru (użytkowego, zdobniczego) oświadczył, że twórcą (współtwórcami) wzoru jest (są)" oraz podać pełne imię i nazwisko twórcy (współtwórców) wzoru.
§  25.
Rysunki wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego, zgłaszanego w Urzędzie Patentowym, powinny czynić zadość następującym wymaganiom:
a)
jeden egzemplarz rysunków powinien być ścisłym odtworzeniem drugiego egzemplarza tych rysunków (§ 22 ust. 1 lit. b); obydwa egzemplarze rysunków powinny być wykonane na trwałym papierze lub kalce; rysunki można zastąpić wyraźnymi odbitkami świetlnymi lub fotograficznymi, naklejonymi trwale na arkuszu papieru; w razie potrzeby rysunki mogą być wykonane, a odbitki lub fotografie naklejone na kilku arkuszach; każdy arkusz powinien mieć format A4 (210 mm x 297 mm), a w wyjątkowym przypadku format A3 (297 mm x 420 mm);
b)
na brzegach każdego arkusza rysunkowego należy pozostawić wolne miejsce; między figurami należy pozostawić odstępy, jednak bez niepotrzebnej straty miejsca; figury powinny mieć kolejną numerację przez wszystkie arkusze; na każdym arkuszu rysunkowym należy w pobliżu jego brzegu umieścić kolejny numer arkusza, imię i nazwisko lub nazwę oraz podpis zgłaszającego (zgłaszających) albo jego pełnomocnika;
c)
rysunki powinny być wykonane liniami trwałymi i wyraźnymi; nie można malować rysunków farbami;
d)
poszczególne części figur oznacza się czytelnymi liczbami lub literami; wszystkie te oznaczenia powinny zgadzać się ściśle z oznaczeniami podanymi w opisie; części powtarzające się na różnych figurach powinny mieć to samo oznaczenie; do części różnych nie należy używać jednakowego oznaczenia, choćby te części mieściły się na różnych arkuszach; rysunki nie powinny zawierać tekstów objaśniających; w razie koniecznej potrzeby można umieścić na rysunku krótki napis objaśniający w języku polskim, np. "para", "woda" itp.; na rysunkach nie należy podawać ani wymiarów, ani podziałki.
§  26.
Próbki, oryginały wzory i modele wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego, zgłaszanego w Urzędzie Patentowym, powinny być wykonane w sposób trwały, a ich wymiary nie mogą przekraczać 50 cm x 50 cm x 50 cm.

Przepisy końcowe.

§  27.
Szczegółowe zasady sporządzania opisów i rysunków wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych, zgłaszanych w Urzędzie Patentowym, oraz formularze podań, wnoszonych do Urzędu Patentowego przy zgłaszaniu wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych, ustala instrukcja Prezesa Urzędu Patentowego.
§  28.
Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 marca 1959 r. w sprawie zgłaszania w Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wynalazków, wzorów i udoskonaleń technicznych (Wiadomości Urzędu Patentowego Nr 2, poz. 17) z późniejszą zmianą.
§  29.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
*Zarządzenie utraciło moc w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych, zgodnie z § 57 ust. 2 pkt 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (M.P.73.1.4).