§ 1. - Zgłaszanie podjęcia i zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz tryb przekazywania tych zgłoszeń.

Monitor Polski

M.P.1997.68.670

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.
§  1.
1.
Lekarz lub pielęgniarka praktykujący indywidualnie dokonują zgłoszenia podjęcia i zakończenia swojej działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w formie pisemnej we właściwym ze względu na miejsce wykonywania tej działalności wojewódzkim lub międzywojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
2.
Zgłoszenie lekarza powinno zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres lekarza, numer jego prawa wykonywania zawodu i numer z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne,
2)
adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania,
3)
termin rozpoczęcia lub zakończenia działalności.
3.
Zgłoszenie pielęgniarki powinno zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres pielęgniarki, numer jej prawa wykonywania zawodu i numer z rejestru pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej,
2)
adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania,
3)
termin rozpoczęcia lub zakończenia działalności.