§ 2. - Zezwolenie na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej.

Monitor Polski

M.P.1971.46.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.
§  2.
1.
Umowy ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej mogą być zawierane:
1)
renty odroczonej - przy zachowaniu obowiązujących "ogólnych warunków ubezpieczenia rent odroczonych",
2)
renty natychmiast płatnej - przy zachowaniu obowiązujących "ogólnych warunków ubezpieczenia rent natychmiast płatnych",

z odstępstwami od tych warunków (pkt 1 i 2), przewidzianymi w ust. 2 i 3.

2.
Wysokość renty, świadczeń oraz kwotę składki w umowach należy określać w dolarach USA, z zastosowaniem odpowiednich taryf ustalonych dla ubezpieczeń złotowych.
3.
Umowy należy zawierać na następujących warunkach płatności:
1)
wpłaty składek ubezpieczeniowych dokonywane będą w dolarach USA lub w innych walutach wymienialnych, w gotówce lub w formie przekazów i przelewów, również z bankowych oprocentowanych rachunków walutowych krajowców dewizowych; waluty uznane za wymienialne określa Narodowy Bank Polski,
2)
wypłata rent i świadczeń należnych z umowy ubezpieczenia dokonywana będzie w dolarach USA lub w innych walutach wymienialnych w drodze wpłaty na oprocentowane rachunki walutowe, o których mowa w § 4, a w razie wypłaty osobom stale zamieszkałym za granicą - również w drodze przekazu za granicę.