Zezwolenie na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej.

Monitor Polski

M.P.1971.46.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 sierpnia 1971 r.
w sprawie zezwolenia na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) oraz § 15 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
Zezwala się Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń, zwanemu dalej PZU, na zawieranie, na warunkach określonych w § 2, umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej bez obowiązku uzyskiwania ich zatwierdzenia:
1)
z cudzoziemcami dewizowymi przebywającymi za granicą - na ich rzecz, na rzecz innych cudzoziemców dewizowych lub na rzecz krajowców dewizowych,
2)
z krajowcami dewizowymi - na ich rzecz lub na rzecz innych krajowców dewizowych,
3)
z cudzoziemcami dewizowymi przebywającymi w Polsce - na ich rzecz lub na rzecz innych cudzoziemców dewizowych, a gdy ubezpieczający cudzoziemiec dewizowy jest narodowości polskiej - również na rzecz krajowców dewizowych.
1.
Umowy ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej mogą być zawierane:
1)
renty odroczonej - przy zachowaniu obowiązujących "ogólnych warunków ubezpieczenia rent odroczonych",
2)
renty natychmiast płatnej - przy zachowaniu obowiązujących "ogólnych warunków ubezpieczenia rent natychmiast płatnych",

z odstępstwami od tych warunków (pkt 1 i 2), przewidzianymi w ust. 2 i 3.

2.
Wysokość renty, świadczeń oraz kwotę składki w umowach należy określać w dolarach USA, z zastosowaniem odpowiednich taryf ustalonych dla ubezpieczeń złotowych.
3.
Umowy należy zawierać na następujących warunkach płatności:
1)
wpłaty składek ubezpieczeniowych dokonywane będą w dolarach USA lub w innych walutach wymienialnych, w gotówce lub w formie przekazów i przelewów, również z bankowych oprocentowanych rachunków walutowych krajowców dewizowych; waluty uznane za wymienialne określa Narodowy Bank Polski,
2)
wypłata rent i świadczeń należnych z umowy ubezpieczenia dokonywana będzie w dolarach USA lub w innych walutach wymienialnych w drodze wpłaty na oprocentowane rachunki walutowe, o których mowa w § 4, a w razie wypłaty osobom stale zamieszkałym za granicą - również w drodze przekazu za granicę.
1.
Zezwala się PZU na otwarcie i prowadzenie w Narodowym Banku Polskim rachunku oprocentowanego w dolarach USA.
2.
Rachunek ten zasilany będzie wpłatami, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, i obciążany wypłatami określonymi w § 2 ust. 3 pkt 2 oraz wypłatami prowizji, o których mowa w § 5.
3.
Oprocentowanie tego rachunku ustala się w wysokości obowiązującej dla rezerw technicznych ubezpieczeń życiowych i rentowych PZU.
Zezwala się Narodowemu Bankowi Polskiemu, Bankowi Handlowemu SA. w Warszawie i Bankowi Polska Kasa Opieki SA. na przyjmowanie wpłat na oprocentowane rachunki walutowe "A" z tytułu określonego w § 2 ust. 3 pkt 2.
Zezwala się PZU na zawieranie z agentami zagranicznymi umów o pośrednictwo w zawieraniu wymienionych w § 1 pkt 1 umów ubezpieczenia renty oraz na ustalanie w umowach pośrednictwa prowizji płatnej w dolarach USA lub w innych walutach wymienialnych od składek przekazanych na rachunek PZU.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.