Zezwolenie na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej.

Monitor Polski

M.P.1960.84.382

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1960 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 4 listopada 1960 r.
w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. Nr 45, poz. 226) zarządza się, co następuje:
Młodociani w wieku powyżej 16 lat, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej, ale ukończyli co najmniej 5 klas tej szkoły, mogą być zatrudniani na terenie całego kraju, jeżeli nieukończenie 7 klas było spowodowane:
1)
brakiem siedmioklasowej szkoły podstawowej w miejscu zamieszkania młodocianego lub w innej pobliskiej miejscowości, do której młodociany mógłby codziennie dojeżdżać, lub
2)
ograniczeniem zdolności fizycznych albo psychicznych młodocianego potrzebnych do ukończenia 7 klas szkoły podstawowej.
1.
Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego inspektorat oświaty ustala na wniosek młodocianego, czy zachodzą okoliczności wymienione w § 1 pkt 1 lub pkt 2, oraz wydaje młodocianemu zaświadczenie zezwalające na podjęcie zatrudnienia pomimo nieukończenia 7 klas szkoły podstawowej.
2.
Ograniczenie zdolności fizycznych lub psychicznych potrzebnych do ukończenia 7 klas szkoły podstawowej inspektorat oświaty stwierdza na podstawie przedstawionego przez młodocianego świadectwa lekarskiego wydanego przez społeczny zakład służby zdrowia.
3.
Inspektorat oświaty przechowuje w swych aktach całą dokumentację dotyczącą wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem ich wydania.
1.
Właściwy do spraw zatrudnienia organ prezydium rady narodowej kieruje do pracy młodocianego, który przedstawi zaświadczenie określone w § 2 ust. 1.
2.
Zakład pracy może zatrudnić młodocianego, który nie ukończył 7 klas szkoły podstawowej, tylko na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Młodociani, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej, mogą być zatrudniani przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przy lekkich pracach sezonowych i dorywczych (Dz. U. Nr 45, poz. 277) ; w przypadkach tych przepisy §§ 1-3 nie mają zastosowania.
W okresie do dnia 31 grudnia 1961 r. przedsiębiorstwa budowlane i budowlano-montażowe oraz przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" w uzasadnionych przypadkach mogą, za zgodą inspektoratu oświaty właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa, zatrudniać w celu nauki zawodu młodocianych w wieku powyżej 16 lat, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej, ale którzy ukończyli co najmniej 5 klas szkoły podstawowej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.