§ 6. - Zezwolenie na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.

Monitor Polski

M.P.1969.52.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1969 r.
§  6.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 listopada 1960 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej (Monitor Polski Nr 84, poz. 382).