Zezwolenie na polowanie w nocy na niektóre zwierzęta łowne.

Monitor Polski

M.P.1988.30.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA , LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 30 września 1988 r.
w sprawie zezwolenia na polowanie w nocy na niektóre zwierzęta łowne.

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r., Nr. 33, poz. 197) w związku z pkt 4 części B załącznika Nr. 2 do rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie określenia kompetencji niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej zastrzeżonych w przepisach szczególnych dla organów zniesionych (Dz. U. Nr 63, poz. 334) oraz w związku z uchwałą Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie powierzenia Rządowi pełnienia obowiązków (Monitor Polski Nr 26, poz. 228) zarządza się, co następuje:
Zezwala się na polowanie w nocy na następujące zwierzęta łowne: dziki, rysie, wilki, junoty, kuny, tchórze i piżmaki.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.