§ 7. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  7.
1.
Wypłaty z oprocentowanego rachunku walutowego "A" i "B" krajowca dewizowego mogą być dokonywane:
1)
w formie przelewów, przekazów, czeków lub w gotówce - w walucie rachunku albo za zgodą posiadacza rachunku w innej walucie obcej, z tym że z rachunku walutowego "B" - w gotówce tylko w wypadku, o którym mowa w § 6 pkt 3, lub gdy wypłata następuje na koszty podróży i pobytu za granicą,
2)
w złotych z zastosowaniem obowiązującego kursu walut obcych.
2.
Bank prowadzący oprocentowany rachunek walutowy krajowca dewizowego stwierdza w każdym wypadku w formie umożliwiającej graniczną kontrolę dewizową uprawnienia do wywozu zagranicznych środków płatniczych na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą.