§ 6. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  6.
Z oprocentowanego rachunku walutowego "B" krajowca dewizowego bez osobnego zezwolenia dewizowego mogą być dokonywane wypłaty:
1) 11
bez ograniczeń na cele wymienione w § 5 pkt 1 i 6 oraz na zakup przez posiadacza rachunku towarów w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne, z tym że na zakup w PHZ "Baltona" tylko towarów na zaopatrzenie własne przez osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła lub prywatnego przemysłu,
2) 12
do 30% każdorazowo wniesionej kwoty na cele wymienione w § 5 pkt 5 i na pokrycie kosztów związanych z wyjazdami osób, o których mowa w § 5 pkt 7, jeżeli kwota pozostaje na rachunku co najmniej od 12 miesięcy, nie więcej jednak niż do równowartości ogółem 24.000 zł rocznie, a ponadto do całkowitej wysokości należnych odsetek,
3)
w celu zwrotu posiadaczowi rachunku waluty zagranicznej wpłaconej w kraju w gotówce.
11 § 6 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
12 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.