§ 5. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  5.
Z oprocentowanego rachunku walutowego "A" krajowca dewizowego bez osobnego zezwolenia dewizowego mogą być dokonywane wypłaty:
1)
na zakup towarów w eksporcie wewnętrznym Banku Polska Kasa Opieki S. A. przez posiadacza rachunku oraz przez inne osoby fizyczne będące krajowcami dewizowymi, jeżeli przelew na rzecz tych osób następuje tytułem darowizny,
2) 9
na zakup przez posiadacza rachunku towarów w polskich przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub w innych jednostkach uprawnionych do sprzedaży w kraju towarów za zagraniczne waluty wymienialne, z tym że z zakupów towarów w PHZ "Baltona" mogą korzystać tylko osoby, którym z mocy przepisów celnych przysługuje zwolnienie od należności celnych przywozowych, jak również na zaopatrzenie własne osoby uprawnione do wykonywania rzemiosła lub prywatnego przemysłu.
3)
na oprocentowane rachunki walutowe krajowców dewizowych, jeżeli wypłata następuje między pracownikami polskich placówek zagranicznych w czasie ich zatrudnienia za granicą,
4)
na dowolne cele za granicę na zlecenie posiadacza rachunku przebywającego czasowo za granicą w związku z zatrudnieniem w polskiej placówce zagranicznej, przedstawicielstwie korzystającym z prawa zakrajowości, zagranicznym oddziale lub placówce krajowego przedsiębiorstwa, instytucji lub organizacji albo w cudzoziemskim przedsiębiorstwie, instytucji, organizacji, a także na morskim statku bandery zagranicznej,
5)
na zakup towarów za granicą przez posiadacza rachunku przebywającego w kraju,
6)
na pokrycie składek z tytułu członkostwa posiadacza rachunku w organizacjach za granicą, jeżeli przynależność do tych organizacji nastąpiła z zachowaniem polskich przepisów dewizowych,
7) 10
na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą posiadacza rachunku, jego małżonka, zstępnych i wstępnych, rodzeństwa, rodziców małżonka, zięciów, synowych, pasierbów i osób przez niego przysposobionych - krajowców dewizowych, jak również na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdu mechanicznego,
8)
posiadaczowi rachunku w efektywnej walucie zagranicznej.
9 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
10 § 5 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.