§ 4. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  4. 6
1.
Oprocentowanie wkładów na rachunkach walutowych "A" i "B" krajowców dewizowych wynosi w stosunku rocznym:
1)
3% dla wkładów płatnych na każde żądanie,
2) 7
(skreślony),
3)
4% dla wkładów terminowych na 180 dni,
4)
5% dla wkładów terminowych na 360 dni.
2.
Odsetki doliczane są do wkładu w walucie rachunku z upływem zadeklarowanego okresu jego utrzymania, a następnie z upływem każdego kolejnego okresu. Odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie z zachowaniem ich oprocentowania za okres aż do ich podjęcia według stopy procentowej dla wkładu, od którego zostały obliczone.
3.
Jeżeli wkład zostaje utrzymany w ciągu zadeklarowanego w umowie okresu i nie zostaje podjęty w dniu upływu tego okresu, umowa przedłuża się automatycznie na kolejne takie same okresy. Od kwot utrzymanych przez pełne okresy odsetki dolicza się według stopy procentowej właściwej dla okresu, na jaki wkład został złożony.
4. 8
Dopuszczalne jest podjęcie wkładu terminowego w części lub całości również w ciągu każdego zadeklarowanego okresu. W razie podjęcia jakiejkolwiek kwoty w ciągu zadeklarowanego okresu lub przedłużonego okresu cały wkład traktuje się od początku tego okresu jako wkład oprocentowany w wysokości 2%. Nie dotyczy to zadysponowania częścią lub całością wkładu na transakcje eksportu wewnętrznego lub na zakup towarów, o którym mowa w § 5 pkt 2, a ponadto na uzupełniający zakup środków płatniczych państw socjalistycznych, niezależnie od przydziału przysługującego w walutach tych państw na koszty podróży i pobytu za granicą.
6 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1972 r. (M.P.72.41.226) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 września 1972 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
8 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.