§ 3. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  3.
1.
Na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych mogą być przyjmowane:
1)
kwoty w gotówce posiadanej w kraju - bez potrzeby udowodnienia bankowi tytułu i sposobu wejścia w jej posiadanie,
2)
kwoty z realizacji czeków imiennych lub na okaziciela oraz kwoty przekazywane z zagranicy - bez względu na tytuł, z którego pochodzą, z wyjątkiem podlegających wyłącznie wypłacie w złotych,
3) 5
kwoty z własnych nie oprocentowanych bankowych rachunków walutowych z zastrzeżeniem przewidzianym w ust. 2.
2.
Kwoty z rachunku eksportu wewnętrznego Banku Polska Kasa Opieki S. A., wpłacone na te rachunki przed dniem wejścia w życie zarządzenia, nie mogą być przelewane na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych. Natomiast kwoty po tym dniu przekazywane do Banku Polska Kasa Opieki S. A. z zagranicy tytułem darowizny za pośrednictwem firm zagranicznych współpracujących z tym bankiem w akwizycji zleceń na eksport wewnętrzny mogą być przelewane na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych po potrąceniu dewizowych kosztów Banku Polska Kasa Opieki S. A. w wysokości, zależnie od kraju pochodzenia przekazu, 5-7% przekazanej kwoty.
5 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.