§ 2. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  2. 2
1.
Na oprocentowane rachunki walutowe "A" krajowców dewizowych mogą być przyjmowane kwoty, którymi wolno swobodnie dysponować za granicą.
2. 3
Ponadto na rachunki, o których mowa w ust. 1, mogą być przyjmowane kwoty:
1)
posiadane przez osoby w dniu powrotu na stałe do kraju lub uzyskania karty stałego pobytu w kraju albo pochodzące ze zbycia mienia posiadanego w tym dniu za granicą,
2)
pochodzące z realizacji praw patentowych lub osiągnięć naukowo-technicznych,
3)
pochodzące z honorariów za usługi adwokackie,
4)
przypadające danej osobie z bankowego rachunku walutowego otwartego dla Stowarzyszenia Autorów "ZAIKS" lub przypadające z tytułu rozpowszechniania przez CHZ "Ars Polona-Ruch" książek za granicą,
5)
uzyskane z realizacji mienia spadkowego za pośrednictwem polskich urzędów konsularnych lub innych upoważnionych instytucji,
6)
pochodzące z zagranicznych przekazów na koszty podróży i pobytu za granicą,
7)
przypadające do wypłaty z oprocentowanych rachunków walutowych "B" zgodnie z § 6 pkt 2,
8)
pochodzące ze sprzedaży bankowi złota, przywiezionego z zagranicy po uiszczeniu należnego cła.
3. 4
Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przyjmowane:
1)
w gotówce lub w kwotach pochodzących z realizacji czeków na okaziciela, jeżeli gotówka lub czeki zostały uwidocznione w imiennej deklaracji przywozu potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd,
2)
inne wpłaty - pod warunkiem udowodnienia bankowi tytułu, z którego kwota wpłaty pochodzi, a gdy kwotą wolno swobodnie dysponować za granicą tylko częściowo z zastrzeżeniem odprzedaży pozostałej części kwoty uprawnionemu bankowi w kraju - udowodnienia także tej odprzedaży.
4.
Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, w gotówce lub w kwotach pochodzących z realizacji czeków na okaziciela mogą być przyjmowane, jeżeli gotówka lub czeki zostały uwidocznione w imiennej deklaracji przywozu potwierdzonej przez polski graniczny urząd celny lub w zaświadczeniu wystawionym przez ten urząd.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 maja 1973 r. (M.P.73.24.149) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 maja 1973 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 16 września 1974 r. (M.P.74.32.191) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1974 r.