§ 11. - Zezwolenie na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1970.11.95

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.
§  11.
1. 13
Kwoty pochodzące z tytułów wymienionych w § 2 ust. 1 i 2, znajdujące się:
1)
na bankowych rachunkach walutowych, otwartych na podstawie zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1958 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie dla niektórych krajowców dewizowych rachunków bankowych w walucie zagranicznej (Monitor Polski Nr 51, poz. 298), albo
2)
na rachunkach eksportu wewnętrznego w Banku Polska Kasa Opieki S. A. otwartych przed dniem wejścia w życie zarządzenia

- mogą być przeniesione na oprocentowane rachunki walutowe "A" krajowców dewizowych, z zachowaniem przepisu § 2 ust. 3.

2.
Kwoty znajdujące się na rachunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
1)
mogą być przeniesione na oprocentowane rachunki walutowe "B" krajowców dewizowych - jeżeli zostały wpłacone na te rachunki w gotówce w kraju,
2)
mogą być przeniesione na rachunek eksportu wewnętrznego Banku Polska Kasa Opieki S. A. - jeżeli pochodzą z tytułów, z których dopuszczone są do tego eksportu,
3)
nie przeniesione lub nie podlegające przeniesieniu odpowiednio na rachunki "A" lub "B" - pozostają na dotychczasowych rachunkach do czasu podjęcia ich po obowiązującym kursie walut obcych lub wykorzystania w inny sposób za indywidualnym zezwoleniem dewizowym.
13 § 11 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 maja 1973 r. (M.P.73.24.149) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 maja 1973 r.