Rozdział 9 - Przepisy końcowe. - Zezwolenie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz graniczna kontrola dewizowa.

Monitor Polski

M.P.1973.29.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1983 r.

Rozdział 9

Przepisy końcowe.

§  94.
Do członków najbliższej rodziny w rozumieniu zarządzenia zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, rodziców małżonka, zięciów, synowe, pasierbów i osoby przysposobione.
§  95.
1.
Jeżeli z mocy odrębnych przepisów wymagany jest przywóz przez cudzoziemca dewizowego ustalonej kwoty zagranicznych środków płatniczych na koszty pobytu w Polsce - dozwolony jest wywóz za granicę nadwyżki z tej kwoty, powstałej z tytułu skrócenia pobytu w Polsce.
2.
Dozwolony jest również wywóz zagranicznych środków płatniczych pochodzących z należycie udokumentowanej wymiany pieniędzy polskich na te środki, a stanowiących nadwyżkę powstałą z tytułu skrócenia pobytu w Polsce.
§  96.
1.
Zezwala się na przekazywanie za granicę za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego równowartości pieniędzy polskich posiadanych przez cudzoziemca dewizowego przy wyjeździe z Polski, a pochodzących z udokumentowanej wymiany przywiezionych przez cudzoziemca zagranicznych środków płatniczych, dokonanej przez polską jednostkę uprawnioną do wymiany walut.
2.
Warunkiem przekazania, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie przez cudzoziemca dewizowego w urzędzie celnym posiadanej kwoty pieniędzy polskich, dokumentów wymiany walut, z której te pieniądze pochodzą, oraz pisemnego zlecenia przekazania ich równowartości pod wskazany adres za granicą.
3.
Urząd celny przekazuje złożone pieniądze polskie, dokumenty wymiany i zlecenie przekazania do najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego w celu wykonania zlecenia.
§  97.
Zarządzenie stosuje się do kontroli dewizowej wykonywanej przez organy Wojsk Ochrony Pogranicza w zakresie określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania niektórych czynności należących do zakresu działania organów administracji celnej (Dz. U. Nr 14, poz. 61).
§  98.
Tracą moc:
1.
zarządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 8 grudnia 1952 r. w sprawie zezwolenia na czynności obrotu wartościami dewizowymi, wynikające z niektórych umów obrotu nieruchomościami i prawami rzeczowymi na nieruchomościach (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1646),
2)
z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze "Lot" na zawieranie i wykonywanie umów przewozu przesyłek lotniczych na trasach zagranicznych (Monitor Polski Nr 14, poz. 101),
3)
z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie zezwolenia dla Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na przyjmowanie w złotych należności za ubezpieczenie towarów i mienia w transporcie zagranicznym (Monitor Polski Nr 14, poz. 103),
4)
z dnia 26 marca 1957 r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż za złote usług przewozu towarów i mienia w obrocie z zagranicą drogą lądową i morską (Monitor Polski Nr 28, poz. 193),
5)
z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie częścią zagranicznych środków płatniczych uzyskiwanych przez osoby fizyczne za niektóre prace wykonywane w obrocie z zagranicą (Monitor Polski Nr 69, poz. 402),
6)
z dnia 24 czerwca 1959 r. w sprawie zezwolenia na wykorzystywanie w eksporcie wewnętrznym zagranicznych środków płatniczych uzyskanych z niektórych tytułów (Monitor Polski Nr 60, poz. 295),
7)
z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy dewizowej do osób czasowo przebywających za granicą lub w kraju oraz zezwolenia dla tych osób na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi (Monitor Polski z 1960 r. Nr 51, poz. 244 i z 1971 r. Nr 9, poz. 60),
8)
z dnia 9 sierpnia 1960 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi uzyskanymi z niektórych praw autorskich w obrocie z zagranicą (Monitor Polski z 1960 r. Nr 66, poz. 312 i z 1967 r. Nr 8, poz. 42),
9)
z dnia 8 maja 1961 r. w sprawie eksploatacji i zarządu nieruchomościami w Polsce, stanowiącymi własność cudzoziemców dewizowych (Monitor Polski z 1961 r. Nr 40, poz. 187 i z 1971 r. Nr 16, poz. 114),
10)
z dnia 3 lipca 1962 r. w sprawie zezwolenia na wypłaty w złotych należności wynikających z umów zawartych z cudzoziemcami dewizowymi przez polskie przedsiębiorstwa wydawnicze (Monitor Polski Nr 57, poz. 271),
11)
z dnia 3 lipca 1962 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie pełnomocnictw do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą (Monitor Polski Nr 57, poz. 272),
12)
z dnia 21 grudnia 1962 r. w sprawie zawierania umów najmu lub dzierżawy lokali, budynków i terenów pod budowę z cudzoziemcami dewizowymi w kraju (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 22),
13)
z dnia 8 czerwca 1963 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi, uzyskanymi za występy artystyczne za granicą (Monitor Polski Nr 52, poz. 264),
14)
z dnia 2 października 1963 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi związane z realizacją uprawnień z wynalazków (Monitor Polski z 1963 r. Nr 76, poz. 376 i z 1968 r. Nr 38, poz. 271),
15)
z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi uzyskanymi od zagranicy za usługi w dziedzinie filmu oraz przeniesienia praw autorskich do utworów wykorzystanych przy produkcji filmów (Monitor Polski Nr 31, poz. 170),
16)
z dnia 28 września 1966 r. w sprawie warunków i kontroli dewizowej wywozu, przywozu i przewozu wartości dewizowych przy przekraczaniu granicy państwowej (Monitor Polski Nr 58, poz. 278),
17)
z dnia 12 lipca 1967 r. w sprawie zezwolenia na udzielanie polskim przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym pełnomocnictw do realizacji spadków zagranicznych (Monitor Polski Nr 42, poz. 204),
18)
z dnia 12 grudnia 1968 r. w sprawie zezwolenia dla osób przekraczających granicę państwową lub burtę statków morskich na wywóz, przywóz i przewóz wartości dewizowych (Monitor Polski Nr 55, poz. 394),
19)
z dnia 20 listopada 1969 r. w sprawie zezwolenia na zawieranie z cudzoziemcami przebywającymi w Polsce umów o wygłoszenie odczytów i wykonanie opracowań autorskich (Monitor Polski Nr 51, poz. 394),
20)
z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie zezwolenia na zawieranie i płatnicze wykonywanie umów przewozu osób na trasach zagranicznych (Monitor Polski Nr 25, poz. 204),
21)
z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie udzielenia urzędom celnym uprawnień do skupu zagranicznych pieniędzy i czeków podróżniczych (Monitor Polski Nr 27, poz. 224),
22)
z dnia 12 czerwca 1971 r. w sprawie zezwolenia na niektóre darowizny i pożyczki wartości dewizowych (Monitor Polski Nr 34, poz. 225),
23)
z dnia 14 sierpnia 1971 r. w sprawie zezwolenia na zawieranie i wykonywanie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń umów ubezpieczenia renty w walucie wymienialnej (Monitor Polski Nr 46, poz. 297),
24)
z dnia 30 grudnia 1971 r. w sprawie zezwolenia dla osób przekraczających granicę państwową na wywóz i przywóz wartości dewizowych, zmienione zarządzeniem z dnia 5 lutego 1972 r.,
2.
okólniki Ministra Finansów:
1)
z dnia 8 grudnia 1952 r. w sprawie wykonania przepisów dewizowych w zakresie umów obrotu nieruchomościami i prawami rzeczowymi na nieruchomościach (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-1, poz. 23),
2)
z dnia 24 stycznia 1966 r. w sprawie kwalifikowania złotych monet dolarowych pod względem dewizowym (Monitor Polski Nr 4, poz. 37),
3)
z dnia 14 stycznia 1969 r. w sprawie kwalifikacji prawno-dewizowej darowizn przedmiotów przywożonych przez cudzoziemców w trybie odprawy celnej warunkowej (Monitor Polski Nr 3, poz. 32).
3.
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1968 r. w sprawie wydawania talonów Narodowego Banku Polskiego na wymianę pieniędzy polskich za granicą (Monitor Polski Nr 55, poz. 398).
§  99.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1973 r.