Rozdział 3 - Zezwolenia na czynności dotyczące nieruchomości i lokali. - Zezwolenie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz graniczna kontrola dewizowa.

Monitor Polski

M.P.1973.29.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1983 r.

Rozdział  3

Zezwolenia na czynności dotyczące nieruchomości i lokali.

§  37.
Zezwala się jednostkom gospodarki uspołecznionej na zawieranie umów najmu i dzierżawy położonych w Polsce w miastach nieruchomości cudzoziemców dewizowych - bez obowiązku uzyskania zatwierdzenia tych umów, jeżeli wysokość czynszu oraz obowiązki najemcy (dzierżawcy) w zakresie napraw, remontów i podatków zostaną ustalone w umowie w granicach przewidzianych odrębnymi przepisami.
§  38.
Zezwala się krajowcom dewizowym na zawieranie z cudzoziemcami dewizowymi umów zlecenia w przedmiocie zarządu nieruchomościami cudzoziemców położonymi w Polsce.
§  39.
Zezwala się zarządcy nieruchomości cudzoziemców dewizowych na pobieranie w kraju w złotych przychodów z tych nieruchomości i na dokonywanie w kraju wypłat z przychodów na pokrycie wydatków związanych z daną nieruchomością.
§  40.
1.
Zarządca nieruchomości cudzoziemca dewizowego jest uprawniony do wpłacania każdego roku wykazanej w pisemnym zestawieniu nadwyżki przychodów nad wydatkami do najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego na rachunek zagraniczny zablokowany właściciela nieruchomości cudzoziemca dewizowego.
2.
Jeżeli zarządca korzysta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nadwyżkę pochodzącą:
1)
z nieruchomości stanowiącej współwłasność cudzoziemców dewizowych powinien wpłacić odpowiednio do wielkości udziałów na rachunki poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości,
2)
z kilku nieruchomości stanowiących własność jednego cudzoziemca dewizowego powinien wpłacić na jeden rachunek właściciela nieruchomości.
§  41.
Otwarcie rachunku przewidzianego w § 40 może nastąpić na wniosek właściciela nieruchomości lub jego pełnomocnika. Do wniosku składanego przez pełnomocnika powinien być załączony poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa udzielonego zarządcy przez właściciela nieruchomości.
§  42.
Wypłaty z zablokowanego rachunku zagranicznego właściciela nieruchomości na wydatki, o których mowa w § 39, nie wymagają zezwolenia dewizowego.
§  43.
Przepisy § 39-42 stosuje się odpowiednio, gdy zarząd nieruchomością sprawowany jest na innej podstawie niż umowa zlecenia lub osobiście przez właściciela nieruchomości.
§  44.
Zezwala się jednostkom gospodarki uspołecznionej na zawieranie z przedstawicielami dyplomatycznymi państw obcych, organizacjami międzynarodowymi i osobami fizycznymi, korzystającymi w Polsce z przywilejów dyplomatycznych, jak również z urzędami konsularnymi umów najmu i dzierżawy lokali, budynków i użytkowania wieczystego terenów budowlanych pod warunkiem zastrzeżenia w umowie, że czynsz oraz inne opłaty wynikające z tych umów będą regulowane:
1)
z rachunku dyplomatycznego "W" prowadzonego dla najemcy (dzierżawcy, użytkownika wieczystego) na podstawie odrębnych przepisów,
2)
z innego zagranicznego rachunku specjalnego, jeżeli posiadacz rachunku udokumentuje, że jest uprawniony przez właściwy organ dewizowy do pokrywania wydatków z tytułu najmu i użytkowania wieczystego lub dzierżawy z tego rachunku,
3)
w złotych pochodzących z odprzedaży równowartości kwoty zagranicznych środków płatniczych w walucie państwa reprezentowanego przez dane przedstawicielstwo lub w walucie wymienialnej; udokumentowanie tej kwoty wynajmującemu następuje przez złożenie oryginału rozliczenia (zaświadczenia) Narodowego Banku Polskiego lub innego banku albo instytucji posiadającej uprawnienia dewizowe, stwierdzającego odprzedaż tych środków.
§  45.
1.
Zezwala się jednostkom gospodarki uspołecznionej na zawieranie z cudzoziemcami dewizowymi innymi niż wymienieni w § 44 umów najmu lub dzierżawy lokali, budynków albo nie zabudowanych terenów, jak również na oddawanie takich terenów w użytkowanie wieczyste, pod warunkiem zastrzeżenia w umowie, że czynsz najmu lub dzierżawy oraz inne należności wynikające z tych umów będą regulowane z zachowaniem przepisów § 44 pkt 2 i 3 lub w złotych pochodzących z udokumentowanej wypłaty otrzymanej przez najemcę, dzierżawcę lub użytkownika wieczystego od jednostki gospodarki uspołecznionej.
2.
Przy zawieraniu umów i regulowaniu czynszu strony mogą korzystać z pośrednictwa przedsiębiorstwa uprawnionego do świadczenia usług mieszkaniowo-administracyjnych.
§  46.
1.
Zezwala się krajowcom dewizowym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej na zawieranie z cudzoziemcami dewizowymi w Polsce umów najmu i dzierżawy lokali i budynków za zgodą właściwego naczelnika gminy albo organu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa uprawnionego do świadczenia usług mieszkaniowo-administracyjnych. Zezwolenia udziela się pod warunkiem:
1)
ustalenia w umowie czynszu w wysokości nie niższej od stosowanej przez jednostki gospodarki uspołecznionej przy oddawaniu w najem lub dzierżawę cudzoziemcom dewizowym lokali i budynków,
2)
zastrzeżenia w umowie, że czynsz oraz inne należności wynikające z tych umów będą regulowane:
a)
z zachowaniem przepisów § 44 lub w złotych pochodzących z udokumentowanej wypłaty otrzymanej przez najemcę lub dzierżawcę od jednostki gospodarki uspołecznionej,
b)
za pośrednictwem właściwego biura urzędu gminy albo organu do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium właściwej powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej lub przedsiębiorstwa uprawnionego do świadczenia usług mieszkaniowo-administracyjnych.
2.
Zezwala się na zawieranie umów najmu lokali (pomieszczeń) bez obowiązku zachowania warunków, o których mowa w ust. 1, gdy najem następuje na czas nie przekraczający 3 dni albo gdy najemcą jest obywatel państwa członkowskiego RWPG.