Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Zezwolenie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz graniczna kontrola dewizowa.

Monitor Polski

M.P.1973.29.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1983 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
Jeżeli w zarządzeniu zezwala się jednej ze stron na zawarcie i wykonanie umowy, oznacza to zezwolenie odpowiednio również dla drugiej strony umowy.
§  2.
Znoszenie wartości dewizowych z obcych statków morskich w portach polskich i wnoszenie tych wartości na te statki traktuje się jak przywóz i wywóz wartości dewizowych przez granicę państwową.
§  3. 1
Ilekroć w zarządzeniu zezwala się na wywóz za granicę lub przywóz do kraju pieniędzy polskich albo na wnoszenie ich na obce statki, zezwolenie nie dotyczy banknotów o jednostkowej wartości nominalnej przekraczającej 1.000 zł oraz monet mających w Polsce obieg ustawowy, bitych z kruszców szlachetnych, z wyjątkiem, o którym mowa w § 70.
§  4.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o darowiźnie, oznacza to darowiznę nie obciążoną obowiązkiem oznaczonego działania lub zaniechania.
§  5.
Złote monety, w tym również złote ruble oraz złote monety Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jeżeli nie mają charakteru zabytkowego, są wartościami dewizowymi w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133), tj. są złotem nie będącym wyrobem użytkowym.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 marca 1978 r. (M.P.78.14.48) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1978 r.