Monitor Polski

M.P.1952.A-106.1646

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 grudnia 1952 r.
w sprawie zezwolenia na czynności obrotu wartościami dewizowymi, wynikające z niektórych umów obrotu nieruchomościami i prawami rzeczowymi na nieruchomościach.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
§  1. Zezwala się jednostkom gospodarki uspołecznionej, organizacjom politycznym, zawodowym i społecznym oraz innym wykonawcom narodowych planów gospodarczych na czynności z zakresu obrotu wartościami dewizowymi, stanowiące wykonanie zatwierdzonych z zachowaniem przepisów dewizowych umów kupna-sprzedaży, zamiany lub darowizny nieruchomości oraz praw rzeczowych na nieruchomościach - z wyjątkiem czynności przekazywania należności z tych umów za granicę.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.