§ 8. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie... - M.P.1975.28.174 - OpenLEX

§ 8. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1975.28.174

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1975 r.
§  8.
1.
Wypłaty z rachunków walutowych "A" i "B" krajowców dewizowych mogą być dokonywane:
1)
w formie przelewów, przekazów, czeków lub w gotówce - w walucie rachunku albo na życzenie posiadacza rachunku w innej walucie obcej, z tym że z rachunku walutowego "B" - w gotówce wyłącznie w wypadku, o którym mowa w § 7 pkt 4, lub gdy wypłata następuje na koszty podróży i pobytu za granicą,
2)
w złotych z zastosowaniem obowiązującego kursu walut obcych.
2.
Bank prowadzący rachunek walutowy stwierdza uprawnienie do wywozu zagranicznych środków płatniczych w formie umożliwiającej graniczną kontrolę dewizową.