§ 11. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie... - M.P.1975.28.174 - OpenLEX

§ 11. - Zezwolenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych na posiadanie oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej.

Monitor Polski

M.P.1975.28.174

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1975 r.
§  11.
1.
W razie wyjazdu posiadacza rachunku walutowego "A" lub "B" za granicę na pobyt stały lub zmiany czasowego pobytu za granicą na stały, jak również w razie przejścia w drodze spadku lub zapisu kwoty figurującej na rachunku na cudzoziemca dewizowego dysponowanie saldem rachunku wraz z odsetkami wymaga osobnego zezwolenia dewizowego.
2.
W razie przejścia kwoty salda na rachunku w drodze spadku lub zapisu na krajowca dewizowego może on dysponować saldem rachunku wraz z odsetkami jak spadkodawca. Dysponowanie takim spadkiem lub zapisem następuje po udowodnieniu nabycia spadku (zapisu) i po przedstawieniu zaświadczenia terenowego organu administracji państwowej, stwierdzającego, że podatek od nabycia praw majątkowych zapłacono lub że podatek się nie należy.