§ 9. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  9. 
1. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.