§ 7. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  7. 
Po posiedzeniu Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół zawierający ustalenia z posiedzenia Zespołu, a następ-nie przekazuje go, w celu uzgodnienia, członkom Zespołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyznaczając ter-min do zajęcia stanowiska.