§ 6. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  6. 
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach. Przewodniczący Zespołu może, z uzasadnionych przyczyn, zarządzić przeprowadzenie posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Informację o posiedzeniu Zespołu sekretarz Zespołu przekazuje członkom Zespołu nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu.
3. 
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzeń Zespołu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1)
transmisji obrad posiedzenia Zespołu w czasie rzeczywistym;
2)
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zespołu może wypowiadać się w toku posiedzenia Zespołu.