§ 5. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  5. 
1. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
3. 
Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.