§ 4. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  4. 
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
ustala harmonogram i porządek posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
wskazuje zastępcę, który w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu wykonuje jego zadania.