§ 3. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2)
zastępcy przewodniczącego Zespołu:
a)
sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw energii,
b)
przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez niego wyznaczony;
3) 1
 członkowie, po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:
a)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
b)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c)
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
d)
ministra właściwego do spraw klimatu,
e)
ministra właściwego do spraw środowiska,
f)
Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe",
g)
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
h)
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie",
i)
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
j)
Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
k)
Prezesa Zarządu Energa OZE S.A.,
l)
Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
m)
Prezesa Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
n)
Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
4)
sekretarz - pracownik wyznaczony przez Dyrektora Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
W przypadku, w którym minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wskazuje jednego przedstawiciela.
3.  2
 Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j-n, stają się członkami Zespołu po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w jego pracach.
4. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
1 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 102 z dnia 26 maja 2022 r. (M.P.2022.544) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2022 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 102 z dnia 26 maja 2022 r. (M.P.2022.544) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2022 r.