§ 2. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
analiza efektywności wykorzystania obecnie funkcjonujących elektrowni szczytowo-pompowych oraz potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju sieci elektrowni szczytowo-pompowych;
2)
opiniowanie i rekomendowanie Prezesowi Rady Ministrów propozycji rozwiązań dotyczących rozwoju sieci elektrowni szczytowo-pompowych dla zapewnienia stabilnej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w dobie transformacji energetycznej oraz celem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski;
3)
wypracowanie zasad współpracy między podmiotami zaangażowanymi w wykorzystanie i rozwój technologii wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej w postaci elektrowni szczytowo-pompowych;
4)
poszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących kosztów i źródeł finansowania, rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych dla realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce;
5)
opiniowanie projektów legislacyjnych istotnych dla zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego dla wspierania i finansowania modernizacji oraz budowy elektrowni szczytowo-pompowych;
6)
wspieranie dialogu między podmiotami kluczowymi dla wykorzystania potencjału elektrowni szczytowo-pompowych w zakresie ich wpływu na stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności między Urzędem Regulacji Energetyki, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie".