§ 12. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  12. 
1. 
Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie końcowe z prac Zespołu.
2. 
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, przez Prezesa Rady Ministrów.