§ 11. - Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
§  11. 
Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych związanych z pracą Zespołu oraz uzyskanych w trakcie realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.