Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Monitor Polski

M.P.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 351
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie Zespołu Eksperckiego do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
1. 
Tworzy się Zespół Ekspercki do spraw Budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowych, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Do zadań Zespołu należy:
1)
analiza efektywności wykorzystania obecnie funkcjonujących elektrowni szczytowo-pompowych oraz potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju sieci elektrowni szczytowo-pompowych;
2)
opiniowanie i rekomendowanie Prezesowi Rady Ministrów propozycji rozwiązań dotyczących rozwoju sieci elektrowni szczytowo-pompowych dla zapewnienia stabilnej pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w dobie transformacji energetycznej oraz celem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski;
3)
wypracowanie zasad współpracy między podmiotami zaangażowanymi w wykorzystanie i rozwój technologii wielkoskalowego magazynowania energii elektrycznej w postaci elektrowni szczytowo-pompowych;
4)
poszukiwanie optymalnych rozwiązań dotyczących kosztów i źródeł finansowania, rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych dla realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce;
5)
opiniowanie projektów legislacyjnych istotnych dla zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego dla wspierania i finansowania modernizacji oraz budowy elektrowni szczytowo-pompowych;
6)
wspieranie dialogu między podmiotami kluczowymi dla wykorzystania potencjału elektrowni szczytowo-pompowych w zakresie ich wpływu na stabilizację Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności między Urzędem Regulacji Energetyki, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie".
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
2)
zastępcy przewodniczącego Zespołu:
a)
sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw energii,
b)
przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez niego wyznaczony;
3) 1
 członkowie, po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:
a)
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
b)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
c)
ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
d)
ministra właściwego do spraw klimatu,
e)
ministra właściwego do spraw środowiska,
f)
Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe",
g)
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,
h)
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie",
i)
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
j)
Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
k)
Prezesa Zarządu Energa OZE S.A.,
l)
Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
m)
Prezesa Zarządu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
n)
Prezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
4)
sekretarz - pracownik wyznaczony przez Dyrektora Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
W przypadku, w którym minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wskazuje jednego przedstawiciela.
3.  2
 Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j-n, stają się członkami Zespołu po wyrażeniu pisemnej zgody na udział w jego pracach.
4. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
Przewodniczący Zespołu:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
ustala harmonogram i porządek posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
wskazuje zastępcę, który w razie nieobecności przewodniczącego Zespołu wykonuje jego zadania.
1. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
3. 
Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.
1. 
Zespół obraduje na posiedzeniach. Przewodniczący Zespołu może, z uzasadnionych przyczyn, zarządzić przeprowadzenie posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Informację o posiedzeniu Zespołu sekretarz Zespołu przekazuje członkom Zespołu nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Zespołu.
3. 
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzeń Zespołu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1)
transmisji obrad posiedzenia Zespołu w czasie rzeczywistym;
2)
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Zespołu może wypowiadać się w toku posiedzenia Zespołu.
Po posiedzeniu Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół zawierający ustalenia z posiedzenia Zespołu, a następ-nie przekazuje go, w celu uzgodnienia, członkom Zespołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyznaczając ter-min do zajęcia stanowiska.
Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
1. 
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
Członkowie Zespołu są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych związanych z pracą Zespołu oraz uzyskanych w trakcie realizacji zadań w ramach pracy w Zespole.
1. 
Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie końcowe z prac Zespołu.
2. 
Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, przez Prezesa Rady Ministrów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 102 z dnia 26 maja 2022 r. (M.P.2022.544) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2022 r.
2 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 102 z dnia 26 maja 2022 r. (M.P.2022.544) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 maja 2022 r.