Monitor Polski

M.P.2016.615

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - koordynator systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pozostali członkowie wyznaczeni przez:
a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
b) ministra właściwego do spraw energii,
c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
f) ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej,
g) ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin,
h) ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
i) ministra właściwego do spraw informatyzacji,
j) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
k) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
l) ministra właściwego do spraw pracy,
m) ministra właściwego do spraw rodziny,
n) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
o) ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
p) ministra właściwego do spraw środowiska,
q) ministra właściwego do spraw transportu,
r) ministra właściwego do spraw turystyki,
s) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
t) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
u) ministra właściwego do spraw zdrowia,
v) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
w) Ministra Sprawiedliwości;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa głosu:
1) przedstawiciele:
a) Naczelnej Rady Adwokackiej,
b) Naczelnej Rady Aptekarskiej,
c) Naczelnej Rady Lekarskiej,
d) Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
e) Krajowej Rady Izby Architektów,
f) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej,
g) Krajowej Rady Radców Prawnych;
2) osoby zaproszone przez przewodniczącego, inne niż wymienione w pkt 1.
§  4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) podejmowanie, we współpracy z właściwymi organami w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, zwanymi dalej "właściwymi organami", działań zapewniających jednolite stosowanie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) analizowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych określających wymogi dotyczące wykonywania zawodów regulowanych oraz podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
3) analizowanie informacji o postępowaniach w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, zwanych dalej "uznawaniem kwalifikacji zawodowych";
4) opracowywanie projektów wniosków, propozycji i stanowisk dla celów współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawach związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych;
5) przygotowywanie lub opiniowanie informacji związanych z systemem uznawania kwalifikacji zawodowych, w tym notyfikacji Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w zakresie przewidzianym w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), zwanej dalej "dyrektywą";
6) opiniowanie projektów aktów delegowanych i wykonawczych do dyrektywy;
7) współpraca z właściwymi organami w zakresie zadań wynikających z przepisów dyrektywy;
8) współpraca z organizacjami zawodowymi;
9) rozpatrywanie innych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych.
§  5.
1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach albo rozpatruje sprawy będące przedmiotem prac Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
2. Posiedzenia Zespołu są zwoływane nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3, są powiadamiani pisemnie o miejscu, terminie i planowanym porządku posiedzenia Zespołu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
§  6.
1. Przewodniczący:
1) kieruje pracami Zespołu;
2) zwołuje - z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej połowy członków Zespołu - posiedzenia Zespołu albo podejmuje decyzje o rozpatrzeniu spraw w trybie obiegowym;
3) prowadzi posiedzenia Zespołu;
4) ustala porządek posiedzeń Zespołu.
2. Przewodniczący może, w celu realizacji zadań Zespołu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób, o których mowa w § 3.
§  7.
1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  8.
1. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz.
2. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.
3. Protokół jest przekazywany członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3.
§  9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  10. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.