Monitor Polski

M.P.2015.190

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie Zespołu do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw zapewnienia wsparcia procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów o charakterze opiniodawczo-doradczym.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) opracowywanie propozycji w zakresie harmonogramu realizacji procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla danego projektu infrastruktury energetycznej będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej;
2) koordynowanie i monitorowanie realizacji procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla danego projektu infrastruktury energetycznej będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej;
3) monitorowanie stanu realizacji poszczególnych projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Minister Gospodarki;
2) pozostali członkowie:
a) przedstawiciele - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu wyznaczeni przez:
Ministra Gospodarki,
Ministra Środowiska,
Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
Ministra Spraw Zagranicznych,
Ministra Skarbu Państwa,
Ministra - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub jego zastępca,
c) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lub jego zastępca,
d) wojewodowie lub wicewojewodowie właściwi ze względu na lokalizację projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu pracownik Ministerstwa Gospodarki.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w tym przedstawicieli:
1) organów administracji samorządowej właściwych ze względu na lokalizację projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej;
2) wyznaczonych organów odpowiedzialnych za proces wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
4. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  4.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu, w przypadku swojej nieobecności, wskazuje osobę spośród członków Zespołu, która zwołuje i przewodniczy jego obradom.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisują osoba przewodnicząca obradom oraz sekretarz.
§  5. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  6.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Gospodarki.
2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.
§  7.
1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie o stanie monitorowania realizacji poszczególnych projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia opublikowania aktualizacji listy projektów wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylającym decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 39, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem PE i Rady nr 347/2013".
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) harmonogram realizacji procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla danego projektu infrastruktury energetycznej będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej;
2) informację o wydanych pozwoleniach i decyzjach;
3) informację o pozwoleniach i decyzjach, które nie zostały wydane;
4) informację dotyczącą problemów lub opóźnień w procesie wydawania pozwoleń i decyzji.
§  8.
1. Przewodniczący Zespołu jest krajowym organem odpowiedzialnym za ułatwianie i koordynowanie procesu wydawania pozwoleń i decyzji dla projektów infrastruktury energetycznej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady nr 347/2013, działającym w trybie skoordynowanym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 lit. b rozporządzenia PE i Rady nr 347/2013.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1, są określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1391/2013 z dnia 14 października 2013 r. zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (Dz. Urz. UE L 349 z 21.12.2013, str. 28).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.