Monitor Polski

M.P.2019.420

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie Zespołu do spraw wypracowania formuły finansowego wsparcia Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i przygotowania mechanizmu współpracy z władzami Fundacji i stroną niemiecką

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Zespół do spraw wypracowania formuły finansowego wsparcia Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego i przygotowania mechanizmu współpracy z władzami Fundacji i stroną niemiecką, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) wypracowanie instytucjonalnej i prawnej formuły współfinansowania Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, zwanej dalej "Fundacją";
2) uzgodnienie szczegółowego podziału kompetencji i zakresu odpowiedzialności instytucji rządowych uczestniczących we wspieraniu i współkształtowaniu działalności Fundacji i sposobów ich wykonywania;
3) ustalenie instytucji właściwej do reprezentowania administracji rządowej w organach statutowych Fundacji;
4) opracowanie spójnej koncepcji współkształtowania programowej działalności Fundacji;
5) określenie katalogu celów, na które miałyby być przeznaczone środki finansowe pochodzące z polskiego wkładu do budżetu Fundacji;
6) określenie proponowanej wysokości środków przeznaczonych na wsparcie działalności Fundacji;
7) przygotowanie mechanizmu współpracy administracji rządowej z władzami fundacji lub stroną niemiecką, w zależności od ustaleń powziętych przez Zespół.
§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
2) zastępca przewodniczącego - Minister Spraw Zagranicznych;
3) pozostali członkowie:
a) Minister Edukacji Narodowej,
b) Minister Finansów,
c) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
d) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.
3.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2.  Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu i kierowanie jego pracami;
3) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;
4) ustalanie programu posiedzeń Zespołu;
5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
6) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów informacji bieżących i sprawozdania końcowego z prac Zespołu.
3.  Przewodniczący może, w ramach Zespołu, tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań Zespołu.
§  5. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach.
2.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.
2.  W przypadkach gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego, poddany głosowaniu.
3.  Rozstrzygnięcia w drodze głosowania zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  7.  Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący. Protokół sporządza sekretarz Zespołu.
§  8.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  9. 
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2.  Wydatki związane z organizacją posiedzeń Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  10.  Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  11. 
1.  Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2.  Przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów, do akceptacji, sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu w terminie 45 dni od dnia powołania Zespołu.
3.  Z dniem następującym po dniu akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania końcowego z realizacji zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 2:
1) znosi się Zespół;
2) traci moc zarządzenie.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.