Monitor Polski

M.P.2015.1030

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 112
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie Zespołu do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw Wsparcia Organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r., zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy koordynowanie działań administracji rządowej oraz współdziałanie z organami i służbami miasta stołecznego Warszawy oraz innymi podmiotami, w celu zapewnienia właściwej organizacji Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r., a w szczególności:
1) opracowanie planu działań zmierzających do przygotowania i zabezpieczenia Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r.;
2) podział zadań między poszczególne służby i organy administracji rządowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z ich kompetencjami oraz koordynowanie realizacji tych zadań;
3) rekomendowanie form wsparcia organizatora Światowego Szczytu Kobiet w Warszawie w 2016 r., jakie może być udzielone przez administrację rządową.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania;
2) 1 pozostali członkowie Zespołu, w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, wyznaczeni przez:
a) Ministra Cyfryzacji,
b) Ministra Edukacji Narodowej,
c) Ministra Finansów,
d) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
e) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
f) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
g) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
h) Ministra Rozwoju,
i) Ministra Skarbu Państwa,
j) Ministra Sportu i Turystyki,
k) Ministra Sprawiedliwości,
l) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
m) Ministra Spraw Zagranicznych,
n) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) sekretarz Zespołu - osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właściwej w zakresie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu nie rzadziej niż raz na kwartał;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4) wyznacza osobę zastępującą spośród członków Zespołu.
2. Osoba zastępująca przewodniczącego Zespołu zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu w przypadku nieobecności przewodniczącego.
§  5. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.
§  6. Zespół ustala harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  7.
1. W celu realizacji zadań Zespołu, przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu lub osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu, na wniosek członka Zespołu, może również zapraszać do udziału w pracach grupy roboczej osoby inne niż wymienione w ust. 1.
3. Pracami grupy roboczej kieruje przewodniczący Zespołu albo wyznaczony przez niego inny członek Zespołu.
§  8.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
§  9. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz Zespołu.
§  10. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu Zespołu.
§  11. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  12. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§  13.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez przewodniczącego.
4. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  14.
1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Sprawozdanie końcowe powinno zawierać w szczególności:
1) dane identyfikacyjne (osoba sporządzająca i zatwierdzająca dokument, podstawa prawna utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) opis sposobu realizacji zadań Zespołu;
3) wnioski płynące z prac Zespołu;
4) określenie liczby i dat posiedzeń w okresie sprawozdawczym;
5) wydatki poniesione w związku z pracami Zespołu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
3. Do sprawozdania końcowego należy dołączyć kopie podjętych uchwał lub innych dokumentów.
§  15. Z dniem 31 marca 2017 r.:
1) znosi się Zespół;
2) traci moc zarządzenie.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 46 z dnia 7 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 kwietnia 2016 r.