Monitor Polski

M.P.2016.850

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2) pierwszy zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Zdrowia;
3) drugi zastępca przewodniczącego - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej;
4) pozostali członkowie - po jednym przedstawicielu w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu wyznaczonym przez:
a) Ministra Finansów,
b) Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
c) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
d) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
e) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
f) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
g) Ministra Rozwoju,
h) Ministra Sportu i Turystyki,
i) Ministra Sprawiedliwości,
j) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
5) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego.
4. Przewodniczący zaprasza do udziału w pracach Zespołu na prawach członka przedstawiciela:
1) Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) Głównego Urzędu Statystycznego;
6) Komendy Głównej Policji;
7) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
8) Narodowego Funduszu Zdrowia;
9) Państwowej Inspekcji Pracy;
10) Państwowej Komisji Wyborczej;
11) Polskiej Akademii Nauk;
12) Polskiej Organizacji Turystycznej;
13) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
14) Urzędu Transportu Kolejowego.
5. Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w jego pracach przez upoważnionych przedstawicieli.
6. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności ekspertów, przedstawicieli innych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), zajmujących się problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz innych podmiotów, właściwych w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.
7. Przewodniczący może, spośród członków Zespołu i osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu na prawach członków, tworzyć zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań Zespołu.
§  2. Do zadań Zespołu należy opracowanie:
1) analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych;
2) kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z uwzględnieniem postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);
3) propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.
§  3.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy albo drugi zastępca przewodniczącego.
2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;
3) bieżące prowadzenie posiedzeń i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;
4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
5) przedstawianie Radzie Ministrów sprawozdań z działalności Zespołu.
§  4.
1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności pierwszy albo drugi zastępca przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu.
§  6.
1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos pierwszego albo drugiego zastępcy przewodniczącego.
2. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 1 ust. 6, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
3. Projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym, w terminie wskazanym przez przewodniczącego.
§  7. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  8.
1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Przedstawicielom organizacji pozarządowych i ekspertom uczestniczącym, na zaproszenie przewodniczącego, w posiedzeniu Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegu, poniesionych w związku z uczestnictwem w tym posiedzeniu, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3. Koszty przejazdu lub noclegu, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4. Wydatki związane z działalnością Zespołu oraz zespołów i grup roboczych są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  9. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§  10.
1. Przewodniczący przedstawia Radzie Ministrów sprawozdanie roczne z realizacji zadań Zespołu, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2. Przewodniczący po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 2, przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu wraz z rekomendacjami, w terminie 60 dni od dnia zakończenia jego prac.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać w szczególności:
1) dane identyfikacyjne (osobę sporządzającą, podstawę prawną utworzenia Zespołu, okres objęty sprawozdaniem);
2) określenie liczby i terminów posiedzeń Zespołu;
3) informacje w przedmiocie realizacji zadań Zespołu;
4) wnioski i rekomendacje wynikające z prac Zespołu;
5) informacje dotyczące celowości dalszego działania Zespołu;
6) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Zespołu.
§  11. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.