Zbywanie przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych osobom prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia.

Monitor Polski

M.P.1977.34.171

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 1978 r.

UCHWAŁA Nr 183
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1977 r.
w sprawie zbywania przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych osobom prowadzącym punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy na warunkach zlecenia.

Na podstawie art. 10 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Przedsiębiorstwa państwowe mogą zbywać osobom fizycznym, z którymi zawarły umowy o prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej na warunkach zlecenia, ruchome środki trwałe niezbędne do prowadzenia tych punktów.
1.
Sprzedaż środków trwałych, o których mowa w § 1, następuje według ich aktualnej wartości w obowiązujących cenach detalicznych, pomniejszonych stosunkowo do stopnia zużycia.
2.
Stopień zużycia określa się na podstawie okresu użytkowania od ostatniego kapitalnego remontu i obowiązującej stawki amortyzacyjnej, z uwzględnieniem ewentualnego dodatkowego zużycia wskutek nadmiernej eksploatacji.
3.
Należność za sprzedane środki trwałe może być rozłożona na raty według zasad ustalonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.
Zasady ustalania rzeczywistej wartości, o których mowa w § 2, stosuje się również w razie odkupienia środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe przy rozwiązywaniu umowy, o której mowa w § 1.
Zasady, o których mowa w § 1-3, mogą być również stosowane przy powierzaniu przez przedsiębiorstwa państwowe osobom fizycznym prowadzenia placówek gastronomicznych i zakładów usługowych na podstawie umowy na warunkach zlecenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.
1 § 3a dodany przez § 1 uchwały nr 144 z dnia 30 września 1978 r. (M.P.78.32.117) zmieniającej nin.uchwałę z dniem 12 października 1978 r.