Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w roku 1968.

Monitor Polski

M.P.1968.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 1967 r.
w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1968.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 uchwały nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 51, poz. 318), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), oraz § 1 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy obowiązane są wytwarzane przez siebie w ramach planu i ponad plan artykuły wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do zarządzenia, oferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym.
2.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o przedsiębiorstwach, rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.
1.
W razie nieprzyjęcia przez właściwą jednostkę zbytu lub jednostkę przez nią wskazaną oferty, o której mowa w § 1, w terminie w niej określonym, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia złożenia oferty, przedsiębiorstwo może zbyć wyprodukowane artykuły dowolnej państwowej jednostce organizacyjnej lub spółdzielni.
2.
Artykuły, na które brak nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych lub spółdzielni, mogą być sprzedawane rzemieślnikom, innym wytwórcom nie uspołecznionym lub bezpośrednim odbiorcom wyłącznie na cele produkcyjne i na wykonywanie usług lub potrzeby własnego gospodarstwa bez prawa odprzedaży z zyskiem. Przed zawarciem umowy należy żądać od nabywcy złożenia oświadczenia na piśmie, do jakich celów artykuł zostaje nabyty, i uprzedzić go o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie artykułu do obrotu (art. 9 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia - Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244).
Przepisów §§ 1 i 2 nie stosuje się:
1)
do uczestników porozumień ogólnobranżowych przewidzianych w uchwale nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178), jeżeli zbyt artykułu wymienionego w załączonym do zarządzenia wykazie pod lp. 2-18 części A i pod lp. 2-11 części B zorganizowany został przez zjednoczenie wiodące, a decyzje zjednoczenia wiodącego dotyczące zbytu tego artykułu zgodnie z § 13 ust. 5 powołanej uchwały są dla uczestnika porozumienia wiążące,
2)
do produkcji ponadplanowej, której zbyt uregulowany jest uchwałą nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1956 r. Nr 100, poz. 1154 i z 1958 r. Nr 25, poz. 144).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ARTYKUŁÓW

Nazwa artykułuNazwa jednostki, której należy artykuł zaoferować
A.Artykuły wytwarzane przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego:
1.Artykuły rozdzielane, zamieszczone w wykazie artykułów rozdzielanych na 1967 r., stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320, z 1962 r. Nr 67, poz. 313, z 1963 r. Nr 4, poz. 15, Nr 69, poz. 344 i Nr 97, poz. 456, z 1964 r. Nr 24, poz. 105 i Nr 67, poz. 316, z 1965 r. Nr 48, poz. 261 oraz z 1966 r. Nr 54, poz. 260), z wyjątkiem wytworzonej ponad plan roczny przędzy bawełnianej i bawełnopodobnej oraz wytworzonej ponad plan roczny przędzy zgrzebnejJednostka zbytu wskazana w wykazie artykułów rozdzielanych
2.Cegła, z wyłączeniem cegły pozaklasowejWojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
3.Prefabrykowane drobnowymiarowe elementy ścienne z betonu"
4.Bloczki i płytki ścienne z betonu lekkiego i autoklawizowanego"
5.Sączki"
6.Dachówka palona"
7.Kafle"
8.Pustaki palone stropoweBiuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
9.Okucia budowlane i mebloweBiuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych
10.Cegły i kształtki termolitoweBiuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej
11.Maszyny rolniczeCentrala Handlowa Sprzętu Rolniczego
12.ŚwieceCentrala Handlowa "Arged"
13.MebleCentrala Handlu Meblami
14.Wyprawione skórki futerkowe, z wyjątkiem hodowanych norek i lisówCentrala Handlu Obuwiem
15.Obuwie skórzaneCentrala Handlu Obuwiem
16.Akcesoria do pojazdów samochodowychCentrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt"
17.Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych i gumyBiuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar"
18.Pończochy stylonowe bez szwuCentrala Tekstylno-Odzieżowa
B.Artykuły wytwarzane przez spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy:
1.Artykuły rozdzielane zamieszczone w wykazie artykułów rozdzielanych na 1967 r., stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320, z 1962 r. Nr 67, poz. 313, z 1963 r. Nr 4, poz. 15, Nr 69, poz. 344 i Nr 97, poz. 456, z 1964 r. Nr 24, poz. 105 i Nr 67, poz. 316, z 1965 r. Nr 48, poz. 261 i z 1966 r. Nr 54, poz. 260) z wyjątkiem wytworzonej ponad plan roczny przędzy bawełnianej i bawełnopodobnej oraz wytworzonej ponad plan roczny przędzy zgrzebnejJednostka zbytu wskazana w wykazie artykułów rozdzielanych
2.KafleWojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
3.Okucia budowlane i mebloweBiuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych
4.Maszyny rolniczeCentrala Handlowa Sprzętu Rolniczego
5.ŚwieceCentrala Handlowa "Arged"
6.MebleCentrala Handlu Meblami
7.Obuwie skórzaneCentrala Handlu Obuwiem
8.Wyprawione skórki futerkowe, z wyjątkiem hodowanych norek i lisówCentrala Handlu Obuwiem
9.Akcesoria samochodoweCentrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt"
10.Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych i gumyBiuro Sprzedaży Materiałów Budowlanych "Besar"
11.Pończochy stylonowe bez szwuCentrala Tekstylno-Odzieżowa