§ 3. - Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1964 r.

Monitor Polski

M.P.1964.8.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  3.
1.
W razie nieprzyjęcia przez właściwą jednostką zbytu lub jednostkę przez nią wskazaną oferty, o której mowa w §§ 1 i 2, w terminie w niej określonym, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia złożenia oferty, przedsiębiorstwo może zbyć wyprodukowane artykuły dowolnej państwowej jednostce organizacyjnej, a w razie braku nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych - spółdzielniom, z wyjątkiem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. Brak nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych i spółdzielni upoważnia do sprzedaży artykułu rzemieślniczym spółdzielniom zaopatrzenia i zbytu, rzemieślnikom oraz innym wytwórcom nie uspołecznionym.
2.
Rzemieślnikom oraz innym wytwórcom nie uspołecznionym można sprzedawać zbędne artykuły wyłącznie na cele produkcyjne i na wykonywanie usług lub na potrzeby własnego gospodarstwa bez prawa odprzedaży z zyskiem. Przed zawarciem umowy należy żądać od nabywcy złożenia oświadczenia na piśmie, do jakich celów artykuł zostaje nabyty, i uprzedzić go o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie artykułu do obrotu (art. 9 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia - Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244).