Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1964 r.

Monitor Polski

M.P.1964.8.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 1964 r.
w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1964 r.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 uchwały nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 51, poz. 318), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), oraz z § 1 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy obowiązane są wytwarzane przez siebie w ramach planu artykuły wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia oferować do zakupu jednostkom w tym wykazie wymienionym lub przez nie wskazanym.
2.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o przedsiębiorstwach, rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.
1.
Przedsiębiorstwa obowiązane są oferować do zakupu wytworzone przez siebie ponad plan roczny artykuły wymienione w części A wykazu pod lp. 1, 3-9 oraz 17-19, a w części B wykazu pod lp. 1, 3-8 oraz 11-13 jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym.
2.
Przedsiębiorstwa rozporządzają pozostałymi artykułami wytworzonymi przez siebie ponad plan roczny, wymienionymi w wykazie, w sposób następujący:
1)
50% artykułu wymienionego w części A pod lp. 2 oraz w części B wykazu pod lp. 2 powinny zaoferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym,
2)
50% artykułu wymienionego w części A pod lp. 2 oraz w części B wykazu pod lp. 2 mogą zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom,
3)
artykuły wymienione w części A wykazu pod lp. 10-16 oraz w części B wykazu pod lp. 9 i 10 mogą zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom.
1.
W razie nieprzyjęcia przez właściwą jednostką zbytu lub jednostkę przez nią wskazaną oferty, o której mowa w §§ 1 i 2, w terminie w niej określonym, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia złożenia oferty, przedsiębiorstwo może zbyć wyprodukowane artykuły dowolnej państwowej jednostce organizacyjnej, a w razie braku nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych - spółdzielniom, z wyjątkiem rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu. Brak nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych i spółdzielni upoważnia do sprzedaży artykułu rzemieślniczym spółdzielniom zaopatrzenia i zbytu, rzemieślnikom oraz innym wytwórcom nie uspołecznionym.
2.
Rzemieślnikom oraz innym wytwórcom nie uspołecznionym można sprzedawać zbędne artykuły wyłącznie na cele produkcyjne i na wykonywanie usług lub na potrzeby własnego gospodarstwa bez prawa odprzedaży z zyskiem. Przed zawarciem umowy należy żądać od nabywcy złożenia oświadczenia na piśmie, do jakich celów artykuł zostaje nabyty, i uprzedzić go o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie artykułu do obrotu (art. 9 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia - Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244).
W razie gdy jednostka nadrzędna stwierdzi, że plan kwartalny ustalony został przez przedsiębiorstwo we właściwej wysokości, przepis § 2 ust. 2 pkt 3 stosuje się do produktów wytworzonych ponad plan kwartalny.
Przepisów §§ 1-4 nie stosuje się do produkcji ponadplanowej, której zbyt uregulowany jest uchwałą nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1956 r. Nr 100, poz. 1154 i z 1958 r. Nr 25, poz. 144).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ARTYKUŁÓW

Nazwa artykułuNazwa jednostki, której należy artykuł zaoferować
A. Artykuły wytwarzane przez państwowe

przedsiębiorstwa przemysłu terenowego:

1.Artykuły rozdzielane, zamieszczone w wykazie artykułów rozdzielanych na 1964 r., stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320, z 1962 r. Nr 67, poz. 313 oraz z 1963 r. Nr 69, poz. 344 i Nr 97, poz. 456), z wyjątkiem wytworzonej ponad plan roczny przędzy bawełnianej i bawełnopodobnej oraz wytworzonej ponad plan roczny przędzy zgrzebnejJednostka zbytu wskazana w kolumnie siódmej wykazu artykułów rozdzielanych
2.OcetCentrala Spożywcza
3.MakaronCentrala Spożywcza
4.Wina owocowe, gronowe i miody pitneCentrala Spożywcza
5.MarmoladaCentrala Spożywcza
6.DżemyCentrala Spożywcza
7.Soki owocoweCentrala Spożywcza
8.KompotyCentrala Spożywcza
9.Koncentrat pomidorowyCentrala Spożywcza
10.Cegła, z wyłączeniem cegły pozaklasowejTerenowo właściwa wojewódzka centrala materiałów budowlanych
11.SączkiTerenowo właściwa wojewódzka centrala materiałów budowlanych
12.Dachówka palonaTerenowo właściwa wojewódzka centrala materiałów budowlanych
13.Pustaki palone stropoweTerenowo właściwa wojewódzka centrala materiałów budowlanych
14.KafleTerenowo właściwa wojewódzka centrala materiałów budowlanych
15.Okucia budowlane i mebloweBiuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych
16.Cegły i kształtki termalitoweZjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej
17.Maszyny rolniczeCentrala Handlowa Sprzętu Rolniczego
18.ŚwieceCentrala Handlowa "Arged"
19.MebleCentrala Handlu Meblami
B. Artykuły wytwarzane przez spółdzielnie

pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach

spółdzielni pracy:

1.Artykuły rozdzielane, zamieszczone w wykazie artykułów rozdzielanych na 1964 r., stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320, z 1962 r. Nr 67, poz. 313 oraz z 1963 r. Nr 69, poz. 344 i Nr 97, poz. 456), z wyjątkiem wytworzonej ponad plan roczny przędzy bawełnianej i bawełnopodobnej oraz wytworzonej ponad plan roczny przędzy zgrzebnejJednostka zbytu wskazana w kolumnie siódmej wykazu artykułów rozdzielanych
2.OcetCentrala Spożywcza
3.Wina owocowe, gronowe i miody pitneCentrala Spożywcza
4.MarmoladaCentrala Spożywcza
5.DżemyCentrala Spożywcza
6.Soki owocoweCentrala Spożywcza
7.KompotyCentrala Spożywcza
8.Koncentrat pomidorowyCentrala Spożywcza
9.KafleTerenowo właściwa wojewódzka centrala materiałów budowlanych
10.Okucia budowlane i mebloweBiuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych
11.Maszyny rolniczeCentrala Handlowa Sprzętu Rolniczego
12.ŚwieceCentrala Handlowa "Arged"
13.MebleCentrala Handlu Meblami