Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1961 r.

Monitor Polski

M.P.1961.1.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1960 r.
w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1961 r.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 uchwały nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 51, poz. 318), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270) oraz z § 1 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy obowiązane są wytwarzane przez siebie w ramach planu artykuły wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia oferować do zakupu jednostkom w tym wykazie wymienionym lub przez nie wskazanym.
2.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o "przedsiębiorstwach" rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.
1.
Przedsiębiorstwa obowiązane są oferować do zakupu wytworzone przez siebie ponad plan roczny artykuły wymienione w części A wykazu pod lp. 2 i 7 oraz w części B wykazu pod lp. 1 i 3 jednostkom wymienionym w wykazie.
2.
Przedsiębiorstwa rozporządzają pozostałymi artykułami wytworzonymi ponad plan roczny, a wymienionymi w wykazie w sposób następujący:
1)
50% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 1 oraz w części B wykazu pod lp. 2 powinny zaoferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym,
2)
50% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 1 oraz w części B wykazu pod lp. 2 mogą zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom,
3)
artykuły wymienione w części A wykazu pod lp. 3-6 mogą zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom.
W razie gdy jednostka nadrzędna stwierdzi, że plan kwartalny ustalony został przez przedsiębiorstwo we właściwej wysokości, przepisy § 2 ust. 2 pkt 2 stosuje się do produktów wytworzonych ponad plan kwartalny.
Przepisów § 1-3 nie stosuje się do produkcji ponadplanowej, której zbyt uregulowany jest uchwałą nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 100, poz. 1154).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ARTYKUŁÓW

Lp.Nazwa artykułuNazwa jednostki, której należy artykuł zaoferować
A. Artykuły wytwarzane przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego:
1OcetCentralnyZarządHurtuSpożywczego
2Makaron""""
3Cegła z wyłączeniem cegły pozaklasowejTerenowo właściwawojewódzka centralamateriałów budowlanych
4Sączki"""
5Dachówka palona"""
6Pustaki palone stropowe"""
7Maszyny rolniczeCentrala Handlowa Sprzętu Rolniczego
B. Artykuły wytwarzane przez spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy:
1Skóry twarde i miękkieCentralny Zarząd Handlu Obuwiem
2OcetCentralny Zarząd Hurtu Spożywczego
3Maszyny rolniczeCentrala Handlowa Sprzętu Rolniczego