Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.66.402

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 3 sierpnia 1957 r.
w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1957 r.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), oraz w związku z § 1 pkt 6 zarządzenia nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1957 r. zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 9, poz. 65 oraz Nr 55, poz. 344) oraz w związku z § 2 uchwały nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 51, poz. 318) zarządza się, co następuje:
1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy, zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy, obowiązane są wytwarzane przez siebie w ramach planu artykuły wymienione w załączonym wykazie oferować do zakupu jednostkom w tym wykazie wymienionym lub przez nie wskazanym.
2.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o "przedsiębiorstwach", rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.
Przedsiębiorstwa rozporządzają artykułami wymienionymi w wykazie a wytworzonymi ponad plan roczny w sposób następujący:
a)
50% artykułów wymienionych w wykazie powinny zaoferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym,
b)
50% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 1-5 i w części B wykazu oraz 20% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 6-10 przedsiębiorstwo może zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom,
c)
30% artykułów wymienionych w części A wykazu pod lp. 6-10 przedsiębiorstwo powinno zaoferować prezydium powiatowej (dzielnicowej, miasta stanowiącego powiat) rady narodowej lub jednostce przez nią wskazanej.
W razie gdy jednostka nadrzędna stwierdzi, że plan kwartalny ustalony został przez przedsiębiorstwo we właściwej wysokości, przepisy § 2 lit. b) i c) stosuje się do produktów wytworzonych ponad plan kwartalny.
Przepisów §§ 1-3 nie stosuje się do produkcji pozaplanowej, której zbyt uregulowany jest uchwałą nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 100, poz. 1154).
Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 1957 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ ARTYKUŁÓW
Lp.Nazwa artykułuNazwa jednostki, której należy artykuł zaoferować
A. Artykuły wytwarzane przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.
1Kotły centralnego ogrzewania staloweBiuro Zbytu Odlewów
2Łańcuchy systemu "Galla"Biuro Zbytu Artykułów Metalowych Przemysłu Drobnego
3Wibratory i stoły wibracyjneZarząd Zaopatrzenia w Sprzęt i Artykuły Techniczne
4Armatura sieci domowej z metali nieżelaznychBiuro Sprzedaży Armatur Przemysłowych
5Obuwie dziecięce i młodzieżoweCentralny Zarząd Handlu Obuwiem
6Cegła z wyłączeniem cegły pozaklasowejBiuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
7SączkiBiuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
8Dachówka palonaBiuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
9Wapno palone budowlaneBiuro Zbytu Wapna
10KafleBiuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
B. Artykuły wytwarzane przez spółdzielnie pracy, zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.
1Kotły centralnego ogrzewaniaBiuro Zbytu Odlewów
2Łańcuchy systemu "Galla"Biuro Zbytu Artykułów Metalowych Przemysłu Drobnego
3Armatura sieci domowej z metali nieżelaznychBiuro Sprzedaży Armatur Przemysłowych
4Skóry twarde i miękkieCentralny Zarząd Handlu Obuwiem
5Włosianka krawieckaCentralny Zarząd Handlu Tekstylnego