Zbyt wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego.

Monitor Polski

M.P.1957.51.318

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1957 r.

UCHWAŁA NR 170
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 1957 r.
w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego.

Państwowe jednostki organizacyjne podporządkowane radom narodowym oraz spółdzielnie pracy, zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy, mogą wytwarzane przez siebie artykuły sprzedawać według swego uznania innym państwowym jednostkom organizacyjnym, spółdzielniom lub bezpośrednim odbiorcom.
1.
Prezes Rady Ministrów może ustalać, w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, w trybie dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 48, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244), na okres jednego roku, wykaz artykułów, wytwarzanych przez jednostki określone w § 1, które powinny być zaoferowane do zakupu jednostce wymienionej w wykazie lub jednostce przez nią wskazanej.
2.
W stosunku do artykułów zamieszczonych w wykazie Prezes Rady Ministrów może ograniczyć uprawnienia przedsiębiorstw przewidziane w § 1 pkt 4 uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski Nr 94, poz. 1047 z późniejszymi zmianami).
Tracą moc przepisy regulujące zbyt wyrobów określonych w § 1, a w szczególności:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 5 czerwca 1953 r. w sprawie zbytu wyrobów państwowego przemysłu drobnego (Monitor Polski Nr A-57, poz. 724),
2)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 kwietnia 1954 r. w sprawie zbytu wyrobów produkcji spółdzielczej (Monitor Polski Nr A-37, poz. 508),
3)
zarządzenie nr 170 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 października 1955 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu planowania produkcji i zbytu artykułów wytwarzanych przez zakłady państwowego przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy (Biuletyn Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z 1955 r. Nr 23, poz. 87 i z 1956 r. Nr 21, poz. 57),
4)
zarządzenie nr 363/166 Ministra Handlu Wewnętrznego i Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 23 grudnia 1955 r. w sprawie zasad i trybu planowania produkcji i zbytu artykułów wytwarzanych przez zakłady państwowego przemysłu terenowego (Dziennik Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Nr 28, poz. 116),
5)
zarządzenie nr 502/219 Ministra Handlu Wewnętrznego i Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z dnia 30 grudnia 1955 i. w sprawie zasad i trybu planowania produkcji i zbytu artykułów wytwarzanych przez spółdzielnie pracy (Biuletyn Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy z 1956 r. Nr 6, poz. 27).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.