Monitor Polski

M.P.1952.A-29.426

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 21 marca 1952 r.
w sprawie zbiórki odpadków użytkowych w ramach wiosennej akcji sanitarno-porządkowej.

Na podstawie ust. 2 pkt 2 uchwały Nr 156 Prezydium Rządu z dnia 15 marca 1952 r. w sprawie wiosennej akcji sanitarno-porządkowej w 1952 r. (Monitor Polski Nr A-24, poz. 306) zarządza się, co następuje:
§  1. Odpadkami użytkowymi i złomem w rozumieniu niniejszego zarządzenia są: szmaty, makulatura, zużyte opony, dętki wykonane z gumy, odpady korka, kości zwierzęce, tłuczka szklana, złom stalowy i żeliwny, złom metali nieżelaznych i ich stopów.
§  2.
1. Prezydia rad narodowych wszystkich szczebli powołają komitety społeczne akcji sanitarno-porządkowej oraz zbiórki odpadków użytkowych i złomu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Prezydium Rady Ministrów (Zespół II) z dnia 29 lutego 1952 r. Nr 01-1/857/52.
2. Zadaniem miejskich (dzielnicowych) i gminnych komitetów społecznych akcji sanitarno-porządkowej oraz zbiórki odpadków użytkowych i złomu jest zorganizowanie zbiórki odpadków użytkowych i złomu na terenie objętym działalnością komitetu, jak również koordynowanie w tym zakresie działalności włączonych do akcji zbiórki komitetów blokowych, powołanych specjalnie komitetów w zakładach pracy i w szkołach oraz odpowiednich komórek właściwych organizacji społecznych.
3. Zadaniem komitetów społecznych akcji sanitarno-porządkowej oraz zbiórki odpadków użytkowych i złomu w prezydiach wojewódzkich i powiatowych rad narodowych jest koordynowanie działalności komitetów niższych szczebli.
§  3. Jednostki dokonujące zbiórki odpadków użytkowych i złomu dostarczą odpadki użytkowe i złom do najbliższego punktu skupu Centrali Odpadków Użytkowych lub Centralnego Zarządu Gospodarki Złomem w zależności od rodzaju odpadków albo do punktu skupu organizacji upoważnionych przez te jednostki (Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Związek Spółdzielni Przemysłowych i Rzemieślniczych).
§  4. Jednostki upoważnione do skupu odpadków użytkowych i złomu zobowiązane są współdziałać w pracach organizacyjnych przy zbiórce odpadków użytkowych i złomu oraz podać do wiadomości prezydiów rad narodowych wszystkich szczebli wykazy punktów skupu odpadków użytkowych i złomu.
§  5. Właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych polecą podległym sobie jednostkom organizacyjnym przeprowadzenie w ramach wiosennej akcji sanitarno-porządkowej w 1952 r. zbiórki odpadków użytkowych i złomu zgodnie z instrukcjami Centrali Odpadków Użytkowych i Centralnego Zarządu Gospodarki Złomem oraz powołanie odpowiednich komitetów zakładowych.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 21 marca 1952 r.