Zawieranie umów przez obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z jednostkami kierującymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1985.23.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

UCHWAŁA Nr 134
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 sierpnia 1985 r.
w sprawie zawierania umów przez obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z jednostkami kierującymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

W celu utrzymania więzi z krajem obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz stworzenia warunków ułatwiających im powrót do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
 
1.
Przepisy uchwały stosuje się do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, którzy podjęli pracę u pracodawców zagranicznych.
2.
Przepisów uchwały nie stosuje się do obywateli polskich, którzy:
1)
pozostali za granicą podczas podróży służbowych,
2)
zostali skierowani do pracy w przedsiębiorstwach realizujących zadania w zakresie budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem, a w kraju stanowili kadrę kierowniczą zatrudnioną na stanowiskach nierobotniczych.
3.
Przepis ust. 2 pkt 1 nie dotyczy:
1)
osób skierowanych na studia zagraniczne i staże naukowe,
2)
osób, które wyjechały za granicę w ramach poparcia instytucji polskiej, na koszt własny lub instytucji zagranicznej.
Obywatele polscy, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą ubiegać się o zawarcie umów z jednostkami organizacyjnymi określonymi w § 4 ust. 1 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 września 1984 r. w sprawie zasad podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 23, poz. 157 i z 1985 r. Nr 35, poz. 232), zwanymi dalej "jednostkami kierującymi".
1.
Umowa między obywatelem polskim a jednostką kierującą, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, zwana dalej "umową", może być zawarta, jeżeli obywatel polski:
1) 3
złoży pisemny wniosek do właściwej placówki dyplomatyczno-konsularnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej o objęcie go umową,
2) 4
nie prowadził w czasie pobytu za granicą działalności szkodzącej interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
3)
uzyska pozytywną opinię placówki, o której mowa w pkt 1.
2.
Placówka dyplomatyczno-konsularna przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uzgodni ją z wojewódzkim urzędem spraw wewnętrznych właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania w kraju obywatela polskiego, który złożył wniosek o objęcie go umową.
1.
Umowa pomiędzy obywatelem polskim a jednostką kierującą powinna określać w szczególności: rodzaj pracy za granicą, termin jej rozpoczęcia i zakończenia, sposób rozstrzygania sporów, wysokość ryczałtu pieniężnego w złotych wypłacanego obywatelowi polskiemu przez jednostkę kierującą oraz wysokość i tryb przekazywania przez obywatela wpłat w walucie obcej na konto jednostki kierującej na pokrycie ponoszonych przez nią kosztów świadczeń socjalnych oraz innych kosztów z tytułu tego zatrudnienia.
2. 5
Jednostka kierująca zawiera umowy z obywatelami polskimi, o których mowa w ust. 1, na okres trzech lat. W wyjątkowych wypadkach umowy te mogą być przedłużone.
Umowa może być rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta, na wniosek obywatela polskiego lub jednostki kierującej - za miesięcznym wypowiedzeniem.
Do podstawowych obowiązków obywatela polskiego, z którym zawarto umowę, należy:
1)
wpłacanie, w okresie ważności umowy, na rachunek jednostki kierującej w określonym terminie kwot w walucie obcej na zasadach i w wysokości określonych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie zasad ustalania wysokości i trybu przekazywania przez osobę kierowaną do pracy za granicą wpłat w walucie obcej na rzecz jednostki kierującej oraz sposobu wykorzystania tych walut (Monitor Polski Nr 30, poz. 208),
2)
niezwłoczne informowanie jednostki kierującej o wszelkich zmianach uzyskiwanego wynagrodzenia z potwierdzeniem tych zmian odpowiednim dokumentem oraz o zmianach rodzaju wykonywanej pracy,
3)
przedstawianie (nadsyłanie) jednostce kierującej w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego dowodów obliczania podatków od wynagrodzeń przez organy kraju zatrudnienia w celu ostatecznego rozliczenia przez jednostkę kierującą wysokości wpłat dewizowych na rzecz jednostki kierującej za rok ubiegły,
4)
niezwłoczny powrót do kraju, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, chyba że na dalszy pobyt za granicą w razie zaistnienia ważnych względów osobistych lub społecznych wyrazi zgodę placówka konsularna PRL.
Do podstawowych obowiązków jednostki kierującej należy:
1)
informowanie obywatela polskiego w terminie do dnia 31 marca następnego roku o stanie rozliczeń wpłat w walucie obcej na konto jednostki kierującej za rok ubiegły,
2)
powiadamianie wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych, właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania obywatela polskiego w kraju, o zawarciu z nim umowy za granicą, przewidywanym okresie zatrudnienia za granicą i terminie powrotu do kraju,
3)
wydawanie niezbędnych zaświadczeń obywatelowi polskiemu i członkom jego rodziny, dotyczących sytuacji prawnej tych osób, wynikającej z zawartej umowy,
4)
przekazywanie na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tytułem refundacji kosztów świadczeń z ubezpieczenia społecznego - z wpłacanych przez obywatela polskiego środków na rzecz jednostki kierującej, o których mowa w § 6 pkt 1 - miesięcznie kwoty w złotych, odpowiadającej 28% średniej płacy z roku poprzedniego w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia płac w przemyśle wydobywczym,
5)
potwierdzanie - dla celów ubezpieczenia społecznego - na podstawie posiadanej dokumentacji okresów zatrudnienia za granicą, za które zostały dokonane wpłaty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Obywatelowi polskiemu w okresie obowiązywania umowy z jednostką kierującą przysługują następujące świadczenia:
1)
uprawnienie do pomocy leczniczej w okresie czasowego pobytu w Polsce oraz do zasiłku porodowego i pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego - na zasadach ustalonych dla pracowników zatrudnionych w Polsce; dotyczy to również członków rodziny przebywających stale lub czasowo w Polsce,
2)
ryczałt pieniężny w złotych wypłacany w Polsce przez jednostkę kierującą w wysokości ustalonej w zarządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 9 lutego 1985 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego w złotych wypłacanego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych (Monitor Polski Nr 4, poz. 31).
Okres zatrudnienia obywatela polskiego za granicą u pracodawcy zagranicznego objęty umową wlicza się obywatelowi polskiemu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli podejmie on zatrudnienie w kraju w terminie 30 dni od dnia zakończenia pracy za granicą, a w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną lub z innych ważnych przyczyn niezależnych od pracownika - bezzwłocznie po ustaniu tych przyczyn.
Przy wykorzystywaniu przez jednostkę kierującą kwot w walucie obcej wpłacanych przez osoby objęte umową stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Finansów wymienionego w § 6 pkt 1.
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych określi tryb wydawania lub przedłużania paszportów obywatelom polskim, z którymi jednostka kierująca zawarła umowę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 208 z dnia 23 grudnia 1987 r. (M.P.87.38.332) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 1987 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 208 z dnia 23 grudnia 1987 r. (M.P.87.38.332) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 1987 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) uchwały nr 208 z dnia 23 grudnia 1987 r. (M.P.87.38.332) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 1987 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały nr 208 z dnia 23 grudnia 1987 r. (M.P.87.38.332) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 1987 r.
5 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 208 z dnia 23 grudnia 1987 r. (M.P.87.38.332) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 grudnia 1987 r.