Monitor Polski

M.P.1948.7.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 1948 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTERA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 31 grudnia 1947 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 310 § 1 Kodeksu Handlowego (Dz. U. R. P. Nr. 57 z 1934 r., poz. 502) postanawia się co następuje:
§  1. Zatwierdza się zmianę § 3 statutu Spółki Akcyjnej p f. "Bank Polska Kasa Opieki, Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, uchwaloną w dniu 18 grudnia 1947 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów tego Banku, a zaprotokołowaną przez Mariana Kurmana, notariusza w Warszawie, w protokóle, Repertorium Nr. 3430. Paragraf ten otrzymuje obecnie brzmienie następujące:

"§ 3. Kapitał akcyjny Banku wynosi 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych podzielonych na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcyj po 5.000 (pięć tysięcy) złotych nominalnej wartości każda, opłaconych w całości gotowizną. Akcje są na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych".