Monitor Polski

M.P.2017.544

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 71
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa śląskiego aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego, zatwierdzonego uchwałą nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P. poz. 828), zmienionego uchwałą nr 100 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 705), stanowiący załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ANEKS NR 2

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

zawarty w dniu ......................... w ........................., między

Ministrem Rozwoju i Finansów, zwanym dalej "Ministrem", w imieniu którego działa .................................. ..................................... ......................................... .................................... ................................... ........................... ................................. .............................., na podstawie pełnomocnictwa nr ...................... z dnia .................... 2017 r.

oraz

Województwem Śląskim, zwanym dalej "Stroną samorządową", reprezentowanym przez Zarząd Województwa, wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają:

..........................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego,

oraz

............................................, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,

zwani łącznie dalej "Stronami".

Art.  1. 

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 i art. 14p ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Strony postanawiają, co następuje:

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego zatwierdzonym uchwałą nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego (M.P. poz. 828), zmienionym uchwałą nr 100 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 705), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, zwanym dalej "PBDK", lub Krajowym Planem Kolejowym do 2023 roku, zwanym dalej "KPK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,",

b) w pkt 3 w lit. d wyrazy "wsparcie finansowe" zastępuje się wyrazami "wsparcia finansowego",
c) w pkt 10 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) Strony ustalają, że na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego, sieci ciepłowniczych i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:

– miasta: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Zawiercie, Żory lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,

– Strona rządowa dokona w trybie konkursowym wyboru projektów spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez miasta wymienione w tiret 1,

– Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych na zasadach realizacji RPO;";

2) w art. 6:
a) ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym potencjalne źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia podstawowe:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Wsparcie obszaru kultury w województwie śląskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020/ RPO / budżet państwa

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty uzgodnione pomiędzy Stronami i wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu. Projekty wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu uzyskają preferencje w konkurencyjnej procedurze wyboru. Warunkiem dofinansowania jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu konkursowym.
2.Rozwój klastrów energii w województwie śląskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnymStrona rządowaprogramy operacyjne na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie będzie realizowane przez projekty i wiązki projektów uzgodnione pomiędzy Stronami oraz wpisane do załącznika nr 1b do Kontraktu.
3.A1 odc. Pyrzowice - koniec obwodnicy CzęstochowyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do projektu Dokumentu Implementacyjnego (poz. 1) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.
4.S-1 Pyrzowice - Bielsko BiałaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 18) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Projekt obarczony dużymi problemami w pozyskaniu decyzji realizacyjnych.
5.Rewitalizacja linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - ZawiercieStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt wstępnie zakwalifikowany do wsparcia w POIiŚ jako kolej aglomeracyjna (element połączenia Katowic z lotniskiem Pyrzowice).
6.Linia kolejowa nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim -Czechowice DziedziceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 10) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
7.Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice - Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka

- Oświęcim oraz Dorota

- Mysłowice Brzezinka

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 11) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
8.Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I linia E65 odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice - ZebrzydowiceStrona rządowaConnecting Europe Facility (dalej: CEF)Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 2) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.
9.Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap II linia E30 odc. Katowice - Chorzów Batory oraz Gliwice ŁabędyStrona rządowaCEFOdcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 4) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.
10.Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów Batory

- Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo

Strona rządowaCEFOdcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 15) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.
11.Prace na linii kolejowej nr 146 odc. Wyczerpy - Chorzew SiemkowiceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 17) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
12.Prace na linii kolejowej nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 odc. Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/TurzeStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 19) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
13.Prace na linii kolejowej nr 1 odc. Częstochowa - ZawiercieStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 24) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
14.Prace na linii kolejowej nr E-59 odc. Kędzierzyn Koźle - Chałupki (granica państwa)Strona rządowaCEFOdcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 41) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Finansowanie w ramach CEF uzależnione od rozstrzygnięć w ramach CEF.
15.Prace na linii kolejowej nr 153, 199, 681, 682, 872, odc. Toszek Północ - Rudzieniec Gliwicki - Stare KoźleStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 43) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
16.Prace na linii kolejowej nr 62, 660 odc. Tunel, Bukowno - Sosnowiec Płd.Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 46) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu.
17.Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap IIStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 4) na liście projektów wodnych śródlądowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja zależy od spełnienia warunkowości ex ante.
18.Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności

miejskiej/ekologicznego

transportu

Strona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Subregionu Centralnego. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem ds. rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

19.Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla Subregionu Centralnego. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem ds. rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

20.Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczychStrona rządowa / samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020/ RPO / środki jednostek samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla Subregionu Centralnego. Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem ds. rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez IZ RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

21.Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj. śląskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych. Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014-2020.

Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw. W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

22.Budowa nowego budynku w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 39a na siedzibę dla Oddziałów AP Katowice w AP Bielsku-Białej, Oświęcimiu i ŻywcuStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
23.Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie śląskimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata

2014 - 2020 / środki budżetu państwa

Projekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24.Wykonanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową Izby Przyjęć w wojewódzkim szpitalu nr 2 w Jastrzębiu-ZdrojuStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
25.Szpitalny Oddział Ratunkowy (Pszczyna)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
26.Rozbudowa i adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW w KatowicachStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.

2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:

NrNazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / samorządowa)Potencjalne źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
1.Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód - Etap III - węzeł Janów - węzeł BórStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPOPrzedsięwzięcie poza projektem Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków rezerwy subwencji ogólnej.
2.Budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej - DK 52

w odcinku przebiegającym przez woj. śląskie

Strona rządowawłaściwy krajowy program

operacyjny na lata 2014-2020

W zakresie dróg krajowych w miastach na prawach powiatu / w miejskich węzłach sieci bazowej TEN-T będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach POIŚ pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
3.Budowa połączenia autostrady A1 i A4 - etap I - zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul. Katowicką do Al. Jana Pawła IIStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
4.Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w CzęstochowieStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
5.Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz - Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny - etap I - obwodnica m. Poręba i Zawiercie (Siewierz - Żerkowice)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
6.A1 Tuszyn - CzęstochowaStrona rządowaśrodki własne beneficjentaPrzedsięwzięcie ujęte w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 1) do Strategii Rozwoju Transportu. Inwestycja nie jest przewidziana ze środków UE. Realizacja uzależniona od określenia źródeł finansowania.
7.S-11 Kępno - KatowiceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 41) do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
8.Wsparcie multimodalnego europejskiego obszaru transportu poprzez budowę łącznika pomiędzy S1 - DK94 w celu połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia Dąbrowskiego

z Euroterminalem w Sławkowie (droga wojewódzka)

Strona

samorządowa

RPO / środki budżetu państwaRekomendacja do RPO ze względu na powiązanie z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Strona rządowa będzie dążyła do zapewnienia środków budżetu państwa na współfinansowanie projektu (wkład własny).
9.Modernizacja i przebudowa

węzłów na najbardziej obciążonej drodze regionu

- DK94/86 w przebiegu Katowice - Sosnowiec - Będzin - Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)

Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie poza projektem Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu. W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
10.Modernizacja linii kolejowej Katowice - Kraków (szybkie połączenie)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020WPIK: poz. 11 Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków 2009-2016. W przypadku niezrealizowania go w dotychczasowej perspektywie, możliwość ewentualnego przeniesienia do właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
11.Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami w aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - PyrzowiceStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 49) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
12.Prace na linii kolejowej nr 139 odc. Czechowice Dziedzice - Bielsko-Biała - Zwardoń (granica państwa)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 51) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
13.Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap III: linia E30 odc. Chorzów Batory - Gliwice ŁabędyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 53) na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
14.Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów

- Bieniowiec - Skoczów

- Goleszów - Cieszyn/ Wisła Głębce

Strona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
15.Rewitalizacja linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - CieszynStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
16.Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna na odcinku granica województwa - Bielsko-Biała GłównaStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
17.Rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odcinku Rybnik Towarowy - SuminaStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
18.Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - OświęcimStrona rządowaRPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
19.Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich (wymiar regionalny)Strona

samorządowa

RPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
20.Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowychStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 21) na liście projektów wodnych śródlądowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków i spełnienia warunkowości ex ante.
21.Modernizacja Kanału Gliwickiego - urządzeń i obiektów funkcjonalnie związanych z kanałem żeglugowymStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w projekcie Dokumentu Implementacyjnego (poz. 23) na liście projektów wodnych śródlądowych o znaczeniu krajowym do Strategii Rozwoju Transportu. Realizacja uzależniona od dostępności środków i spełnienia warunkowości ex ante.
22.Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa bezpieczeństwa MPL Katowice jako element rozwoju systemu transportu intermodalnego Województwa ŚląskiegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w ramach konkursu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020.
23.Europejskie Centrum Przetwórstwa Surowców Metalicznych i MetaliStrona

samorządowa

RPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
24.CENTREVITAL - Centrum Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów PoprzemysłowychStrona

samorządowa

RPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Możliwy do realizacji z RPO, jeśli zgodny z programem i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
25.Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu - "Assist Med-Sport Silesia"Strona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
26.Innowacyjne technologie i metody w geoinżynierii i ochronie środowiska na terenach zurbanizowanychStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
27.Zintegrowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych MateriałówStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
28.Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
29.Centrum

Badawczo-Wdrożeniowe Silesia LabMed

Strona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania

po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

30.Innowacyjne materiały i metody w leczeniu trudno gojących się ranStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
31.Centrum Czystych Technologii Węglowych: rozwój wiedzy i kompetencji gospodarki regionalnej wokół czystych technologii węglowychStrona

samorządowa

RPOProjekt wstępnie rekomendowany do RPO. Finalne uzgodnienie projektu do realizacji jest uzależnione od oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z programem regionalnym i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
32.Jasna Góra elementem europejskiego dziedzictwa kulturowegoStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
33.Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-BiałejStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
34.Organizacja Śląskiego Centrum Wczesnej Diagnostyki Nowotworów i Medycyny FizykalnejStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
35.Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii chorób płuc i gruźlicy w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach regionalnej sieci centrów medycznych województwa śląskiegoStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
36.Modernizacja i rozbudowa zaplecza lokalowego i sprzętowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach zadania "Utworzenie Jurajskiego Centrum Onkologii"Strona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków.
37.Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz doposażenie pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum OnkologiiStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji MZ realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
38.Utworzenie Regionalnego Ośrodka Onkologii, Kardiologii oraz Chorób Przewlekłych i Wieku Starczego w RybnikuStrona

samorządowa

środki budżetu państwa / RPO, środki własne beneficjentaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji zgodnie z kryteriami programu oraz dostępności środków. W zakresie RPO realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
39.Utworzenie Wieloośrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych Jednostek Opieki Zdrowotnej Województwa ŚląskiegoStrona

samorządowa

RPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
40.Utworzenie Centrum Geriatrii i Rehabilitacji poprzez dobudowę skrzydła do budynku D Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-BiałejStrona

samorządowa

RPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
41.Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób cywilizacyjnych

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Strona

samorządowa

RPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
42.Dostosowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Rehabilitacji, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju)Strona

samorządowa

RPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
43.Budowa Elektrociepłowni ŁagiszaStrona rządowaśrodki Programu Polskie Inwestycje RozwojoweProjekt możliwy do realizacji w ramach Polskich Inwestycji Rozwojowych. Projekt znajduje się w fazie szczegółowej analizy.
44.Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną. Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym. Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020.
45.Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
46.Planetarium - Śląski Park NaukiStrona

samorządowa

RPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
47.Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry", w Tarnowskich Górach w likwidacjiStrona

samorządowa

właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość finansowania ze środków UE. Możliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym.
48.Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i BrynicyStrona

samorządowa

RPOProjekt został zaakceptowany przez samorząd województwa do realizacji w ramach RPO.
49.Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMEDStrona

samorządowa

RPOMożliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem jest spełnienie kryteriów tego programu, w tym obecność w konsorcjum z jednostką administracji rządowej.

",

b) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Projekty znajdujące się w załącznikach do Kontraktu, przez odpowiednie powiązanie z przedsięwzięciami zawartymi w art. 6, stanowią integralną część Kontraktu.",

c) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) z zakresu działań realizowanych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności ciepłownictwa oraz efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;",

d) w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia;";

3) w art. 7:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, po ich rzeczowym uzgodnieniu przez Strony będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Za zgodą Stron dopuszcza się możliwość włączania do załącznika nr 1b projektów bez konieczności ich uzgadniania, zgodnie z ust. 1.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu przez Strony w zakresie określonym w pkt 1-6 załącznika nr 1a do Kontraktu. W pozostałym zakresie informacje te podlegają zaopiniowaniu.

2b. Przygotowanie i przekazanie informacji, o których mowa w ust. 1, nie jest wymagane dla:

a) przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK, KPK, Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz innych przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych znajdujących się w szczegółowych opisach osi priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych,

b) przedsięwzięć realizowanych w trybie pozakonkursowym,

c) przedsięwzięć, w stosunku do których nie są przewidziane możliwości przyznania preferencji wynikających z uwzględnienia w Kontrakcie,

d) przedsięwzięć, mających na celu wsparcie obszaru kultury, które przewidziano do sfinansowania ze środków pochodzących z RPO,

e) przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie na ich realizację,

f) przedsięwzięć, co do których Strony ustalą, że nie jest zasadne przygotowanie tych informacji,

g) przedsięwzięć planowanych do realizacji z RPO w PI1a, w przypadku których istnieje zawsze obowiązek uzyskania pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw nauki za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, dla których tryb uzgadniania został określony w art. 9k ust. 11.

2c. Dla przedsięwzięć składających się z kilku projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie jako odrębne wnioski, o ile będą wybierane w trybie konkursowym, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządza się dla każdego z tych projektów z osobna, na zasadach określonych dla przedsięwzięć.";

4) w art. 9a:
a) w ust. 1:
w pkt 3 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) środki z budżetu państwa - do wysokości 283 563 789,79 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach projektów rewitalizacyjnych 1 realizowanych w ramach RPO, stanowiących część kompleksowych, skoordynowanych i terytorialnie skoncentrowanych przedsięwzięć, priorytetowo będą traktowane działania infrastrukturalne, których realizacja przyczynia się do niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi danego obszaru,

b) środki z budżetu państwa - do wysokości 30 065 009,73 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego w ramach:

- projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra, a w przypadku projektów innych niż przedsięwzięcia wskazane w art. 6 ust. 1 Kontraktu - za zgodą Ministra, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na zakres rzeczowy projektu,

- projektów realizowanych w trybie konkursowym w ramach RPO, innych niż projekty rewitalizacyjne, o których mowa w lit. a, i innych niż projekty publicznych uczelni i jednostek naukowych, realizowane przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, za zgodą Ministra. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać udzielona przed podpisaniem umów o dofinansowanie na realizację tych projektów;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, stanowiących uzupełnienie do środków z EFS, do wysokości 204 684 686,05 PLN.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7",
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przenoszenie środków między kwotami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, jest możliwe na uzasadniony wniosek Strony samorządowej i wymaga zgody Ministra.";

5) w art. 9h ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, obejmujący rozliczenie całego roku budżetowego, Instytucja Zarządzająca RPO przekazuje Ministrowi w terminie do dnia 7 lutego roku następnego. Wniosek sporządzany jest z uwzględnieniem art. 168 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3f-1 i 3f-2 do Kontraktu.";

6) w art. 9k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontraktując środki, Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b,

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów, w których część wkładu krajowego ma być finansowana ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b, może wynieść więcej niż 10%,

c) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej 2 , pomocy de minimis 3 lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4:

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie można wycenić i przełożyć na wkład własny,

b) środki nie mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. 4 ",

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "7 i",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przesunięcia środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego między osiami priorytetowymi mogą być dokonywane przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach każdej z kwot wskazanych w art. 9a ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, pod warunkiem, że środki te zostaną wykorzystane zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie, z zastrzeżeniem ust. 8.",

d) uchyla się ust. 7;
7) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Niniejszy Kontrakt w zakresie art. 6 ma charakter umowy ramowej. Uzgodnienie rzeczowe pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.";

8) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz 26, 28 i 29, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.";

9) załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do aneksu;
10) uchyla się załączniki nr 2a, 2b i 4b;
11) w załączniku nr 2d w kolumnie "Cele tematyczne / priorytety inwestycyjne / typy działań" w wierszu 8iii tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- instrumenty finansowe".

Art.  2. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

______________________ ______________________

Minister Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa

______________________

Członek Zarządu Województwa

Załącznik Nr  1

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6

I. Informacje podlegające uzgodnieniu przez Strony

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

.........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

.........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

.........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

.........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

.........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

.........

II. Informacje dodatkowe podlegające zaopiniowaniu przez Strony

.........

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

.........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

.........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r.......
Źródło

finansowania

A

Źródło

finansowania

B

Źródło

finansowania

C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  2

Lista projektów uzgodnionych rzeczowo

Lp.Nazwa przedsięwzięciaNazwa projektuBeneficjentŹródło finansowania
1.
2.
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
2 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
3 W przypadku gdy projekt jest w części objęty pomocą de minimis, wkład krajowy w ramach części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa na zasadach określonych w tym ustępie.
4 Patrz: przypis 2.